המונח הגדרה
דרישות סף של האוניברסיטאות בנוגע לתעודת בגרות – תעודת בגרות המכילה את המקצוע אנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות, ואת המקצוע מתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות.
זכאים תלמידים שעמדו בכל הדרישות והתנאים המוגדרים כמזכים בתעודת בגרות.
לומדים (מסיימים) תלמידים שלמדו בכיתה י"ב בבתי-ספר המגישים לבחינות בגרות ונמצאים בפיקוח משרד החינוך בלבד. (בקטגוריה זו לא נכללים נבחנים אקסטרנים או תלמידים הלומדים במסגרות שאינן בפיקוח משרד החינוך).
מגזר שיוך של המוסד החינוכי: יהודי, ערבי, דרוזי, בדואי בנגב.
מקצועות מדעיים מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה.
מקצועות בחירה מדעיים ביולוגיה, כימיה ופיסיקה.
נבחן אינטרני (פנימי) תלמיד הלומד לקראת בחינות הבגרות או בחינות הגמר במסגרת בית-ספר העל-יסודי ונבחן במסגרת בית-ספרו.
נבחן אקסטרני (חיצוני) תלמיד שאינו ניגש לבחינת הבגרות במסגרת לימודיו בבית-הספר העל-יסודי האינטרני, אלא נבחן במסגרת החיצונית (האקסטרנית).
נבחן משנה בוגר בית-ספר על-יסודי, אשר נבחן בחינת בגרות או בחינת גמר במסגרת בית הספר שבו סיים את לימודיו, כדי להשלים את בחינותיו לתעודת הבגרות או כדי לשפר את ציוניו.
ניגשים תלמידים שלמדו בתשס"א בכיתה י"ב וניגשו לבחינה אחת לפחות.
נתיב כיוון הלימודים הכללי שבו לומד התלמיד: עיוני, טכנולוגי.
פיקוח הפיקוח על המוסד: ממלכתי, ממלכתי-דתי, חרדי.
ציון מצטיין ציון בטווח 100-85
ציון עובר הציון 55 ומעלה
קבוצת הגיל גילאי 17 באוכלוסייה
קרובים לזכאות דרגה א' – חסרי מקצוע אחד בלבד לזכאות לתעודה.דרגה ב' – תלמידים שעמדו בבחינות בהיקף של 14 יח"ל לפחות ואינם כלולים בדרגה א'.
רמה רמת המקצוע נמדדת ביחידות לימוד, בטווח 5-1.רמה רגילה: 3-1 יחידות לימוד.רמה גבוהה: 5-4 יחידות לימוד.