Home
  education - חינוך
יישום התורה הפדגוגית של קרל אורף


רבקה אלקושי

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎1 (ינואר 1996): 70-43.

המאמר מציע דרכים ליישום שיטת ההוראה של המלחין, המורה והמוזיקולוג קרל אורף
(‎1982-1895) בבתי הספר בארץ. המחברת דוחה את הפילוסופיה של אורף (המבוססת על הקבלה בין התפתחותו של הילד היחיד לבין התפתחותן של תרבויות ממצב "פרימיטיבי" למצב "מתקדם") כבלתי קבילה בפשטנותה ובהכללותיה. למרות זאת, היא קוראת לאמץ את רעיונותיו הפדגוגיים הקונקרטיים של אורף, השמים את היצירתיות, המשחק והאלתור בבסיסו של החינוך המוזיקלי. לדעתה, שיטה זו יכולה להגביר את חופש ההבעה והמוטיבציה של התלמידים - כמו גם את האינטליגנציה המוזיקלית שלהם. לאחר סקירה של שיטת אורף בגרסתה המקורית, דנה המחברת ביתרונותיה ובחסרונותיה וממחישה כיצד ניתן ליישמה כאן ועכשיו תוך שימוש בדוגמאות הלקוחות מספרי הלימוד שלה.

נספחים: ביבליוגרפיה (עמ' ‎69); דוגמאות תווים מתוך ספרי הלימוד של המחברת. (עמ' ‎62-67).