Home
  education - חינוך

עקרונות וסטנדרטים
ללימוד האנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי


פתח דבר


הקדמה

רציונל לכתיבת תכנית הלימודים החדשה
יעדים
ארגון תכנית הלימודים
תיאור המונחים

פרק ראשון - עקרונות

תהליך למידת שפה
תהליך הוראת שפה
בחירת חומרי למידה
בחירת נושאים
בחירת מטלות
הערכת הישגים בכיתה

פרק שני - סטנדרטים, תחומים וציוני דרך

סטנדרטים לכל תחום
רמות התקדמות לכל תחום
תחום האינטראקציה החברתית
תחום הנגישות למידע
תחום הצגת מידע ורעיונות
תחום ההכרה וההוקרה של ספרות ותרבות, ושפה

פרק שלישי - סוגיות

שונות התלמידים
המלצות לבתי הספר ליישום תכנית הלימודים

סוף דברביבליוגרפיה