.
.
.
.
וְנִדְמֶה
כּה קָרוֹב
אוֹר הַשּׁוֹשַׁנָּה,
כּה קָרוֹב
נִיחוֹחָהּ,
כּה קָרוֹב
שֶׁקֶט הֶעָלִים,
כּה קָרוֹב
אוֹתוֹ אִי -
קַח סִירָה
וַחֲצֵה אֶת יָם הָאֵשׁ.


קטע מתוך השיר - זלדה, כל שושנה
  education - חינוך
לאתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
  
נושא החינוך הערכי היה ויהיה תמיד חלק מסדר היום של משרד החינוך.
אולם אחת לכמה שנים מקבל נושא זה הדגשה מיוחדת הנובעת מאבחון
כשלים ובעיות במערכת החינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

הדיון המתמשך בנושא החינוך לערכים התקיים, בין השאר, במסגרת ועדות
שהוקמו במהלך השנים לצורך ניסוח מגמות והמלצות בנושא.
דו"חות שנהר וקרמניצר הם תוצרים חשובים של ועדות מסוג זה.

ברור מאליו כי הפער בין ההכרה בחשיבות היעדים הערכיים לבין שפת המעשה החינוכי הוא גדול, ולא בקלות נמצאת ה"סירה" כדי לחצות את "ים האש" אל עבר "אור השושנה". יש המטילים ספק באפשרות להנחיל ערכים במסגרת ההוראה בבית הספר, ויש אפילו אחרים המזהירים כי הנחלת ערכים עלולה לגלוש בקלות לסוג כזה או אחר של אינדוקטרינציה. (ראו קובץ מאמרים ערכים וחינוך בחברה הישראלית, עורכים: י. עירם, ש. שקולניקוב, י. כהן. א. שכטר. לשכת המדענית הראשית, ירושלים 2001).

לצד הדיון הציבורי בנושאי החינוך הערכי ולצד ועדות קרואות כמו ועדת שנהר וועדת קרמניצר, העסיקה שאלה זו את ועדות התכנית במקצועות הלימוד השונים - מאז ומתמיד תכניות הלימודים בתחומים השונים כללו בין מטרותיהן גם מטרות המתייחסות לחינוך הערכי. ככל שאר המטרות בסילבוס, גם אלה המכוונות להנחלת ערכים, אמורות לקבל מענה וחיזוק בפרקי הלימוד המופיעים בו, בחומרי הלמידה ובתהליכי למידה-הוראה.

מיפוי המטרות הערכיות בתכניות הלימודים השונות ערוך על פי שני ממדים: על פי רשימת המקצועות השונים, ועל פי הערכים המרכזיים המופיעים בדו"חות ועדות שנהר וקרמניצר.

שבעת הערכים שהוגדרו באתר זה עשויים לשמש מצע לבירור ולדיון הן ברמת המורה הבודד/ת והן ברמת חדר המורים. בהקשר זה יכולות לעלות לדיון שאלות שונות כגון:
האם רשימת ערכים זו נראית מאוזנת, ומה ראוי להוסיף עליה?
האם ואיך אפשר לבנות יחידות לימוד סביב אחד מהערכים הללו כציר מרכזי?
כיצד אפשר ליישם יחידות מעין אלה לפעילויות חברתיות או קהילתיות בבית הספר ומעבר לו?
עד כמה, אם בכלל, אפשר להעריך את מידת ההצלחה של חינוך ערכי בגבולות בית הספר: האם ברמה הקוגניטיבית בלבד או האם גם ברמת ההנעה ובהיקף העשייה של הלומדים?
הצלבת המידע בין הטבלאות הערוכות על פי נושאים לבין הטבלאות הערוכות על פי ערכים מאפשרת לבחון כיצד משתקפים הערכים השונים במקצוע מסוים או כיצד משתקף ערך מסוים במקצועות השונים. כך יוכלו צוותי מורים בבתי הספר לזהות קישורים בין תחומי דעת שונים על פי הדגשים ערכיים, למשל לצורך הדגשת אותו הערך במספר מקצועות בשנת לימודים נתונה או לחלופין הדגשת ערכים שונים במקצוע מסוים.

רובד נוסף שייבנה באתר זה בעתיד הקרוב הוא דוגמאות, מפרקי הסילבוס ומחומרי למידה-הוראה, המשקפות את המטרות הערכיות הנזכרות בטבלאות השונות.

כך למשל, המטרות הערכיות הנקשרות לזיקה לארץ ישראל ולרעיון הציוני, יודגמו במקצועות כגון ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה ולימודי ארץ-ישראל, הן ברמת פרקי הסילבוס ונושאיו והן ברמת חומרי הלמידה המתקשרים לערך זה. צוותי מורים מוזמנים, כמובן, לפתח תכניות משלהם על פי ערכים שונים ועל פי נקודות מוצא מגוונות: תחומיות, בין תחומיות ועל-תחומית.