education - חינוך
לאתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר


 

 

אשכולות

בביה"ס היסודי

בביה"ס העל יסודי

 רוח ויהדות

ציור ואמנות אמנות
מקרא (ממ') מקרא (ממ')
מקרא (ממ"ד) מקרא (ממ"ד)
חינוך לשוני לשון, הבעה והבנה
    ספרות, (ממ')
חגי ישראל מחשבת ישראל, (ממ')
    תורה שבעל פה, (ממ')

 חברה

מולדת, חברה ואזרחות אזרחות
גאוגרפיה גאוגרפיה
    לימודי ארץ ישראל
היסטוריה,(ממ') היסטוריה, (ממ')
היסטוריה ,(ממ"ד) היסטוריה, (ממ"ד)
תקשורת המונים, (ממ') מדעי החברה
חינוך לבריאות חינוך לבריאות
בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים
    עולם הערבים והאיסלאם

 מדעים וטכנולוגיה

מדעים וטכנולוגיה מדעים וטכנולוגיה
    ביולוגיה
    מדעי הסביבה
    מדעי החיים והחקלאות