נושאים לסיכום


 
לסיום היחידה הוצגו מספר נושאים חשובים שיועלו לדיון בכיתה. באמצעותם תיעשה גם חזרה על החומר הנלמד נושאים לדוגמה: מעמדה הגיאופוליטי של ירושלים, ירושלים כסלע מחלוקת בין דתות; ירושלים - ישן מול חדש, דתיים מול חילוניים.

"איש ואישה ברוח"

פירוט הנושאים: המלצות לסיורים


א. ירושלים בירת ישראל
  1. בירת ישראל בימינו כמימוש תקוות הדורות
  • "עם הקמתה של מדינה יהודית שוב הפכה ירושלים לבירתה"
   (בן-גוריון).
  • העברת המשרדים והתפקודים הארציים אל העיר.
  • ירושלים כמקום מושב הכנסת, הנשיא, הממשלה, בית המשפט העליוןתמונות
   והרבנות הראשית.
  • יד ושם. תמונה
  • מעמדה של האוניברסיטה העברית "ירושלים" - בין המוסדות להשכלה
   האקדמית בארץ. תמונות
  • איחוד העיר - בעקבות מלחמת ששת הימים.
  • חוק ירושלים.

  2. לשאלת מעמדה של העיר: הערה דידקטית
   במישור הדתי תמונה
   • גישת הנצרות.
   • גישת האסלאם:
    א. מיקומה של ירושלים בהיררכיה של המקומות הקדושים לאסלאם.
    ב. יחס האסלאם לירושלים היום.
   במישור הפוליטי
   • ההחלטה על בינאום העיר.
   • ההצעה לחלוקת העיר.
   • גישת המעצמות למעמדנו בירושלים

ב. ירושלים מוקדים ומתחים
  1. ישן מול חדש הערה דידקטית תמונה
  • שימור אופיה המונומנטלי מול הפיכתה לעיר מודרנית. תמונה

  2. המאבק על זהותה הרוחנית והדתית של ירושלים הערה דידקטית
   א. דתות ועדות בירושלים של היום, מתחים, מאבקים והחיים בצוותא. תמונה
   ב. דרכים לשמירת אופיה של העיר מבחינה רוחנית-תרבותית.
   ג. נתונים דמוגרפיים.