ארץ ישראל במחשבה

(14 שעות לימוד)


העקרונות בהוראת הנושא

פרק מורחב זה יעסוק במשמעות קדושתה של ארץ ישראל, בתחילת הקדושה ובהשלכותיה, ובקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. כארץ הנבואה - ארץ אשר "עיני ה' אלקיך בה" יוחדו לארץ ישראל תכונות במקרא ובדברי הפרשנים - בתכונות אלו עוסק הפרק. לקשר בין ארץ ישראל ובין עם ישראל היבטים אחדים: הארץ לוקה בחטאי ישראל וישראל לוקים בחטאם בארץ; מה זכותו של עם ישראל על ארצו ומתי פוקעת זכות העמים (האמורי) על הארץ; מהו יחס אומות העולם לארץ ישראל ואיזה מקום היא תופסת בתפיסות הדתיות השונות. בנושאים אלו ההתייחסות היא למקורות חז"ל בלבד.
  

כרטיס ברכה לראש השנה

פירוט הנושאים

א. קדושת ארץ ישראל
 • קדושה עצמית שאינה בטלה לעולם: (דברים י"א 12; ל"ב 5)
 • ארץ ישראל נחלת ה' מאז בריאת העולם (שמואל א', כ"ו 19; יואל, ד', 2)
 • מעת הבטחת הארץ לאבות
 • מקום הנבואה (כוזרי ב, י"ד)
 • קדושה מכוח כיבוש וישיבה לעניין מצוות התלויות בארץ
 • "קדושה ראשונה" - בימי יהושע: מכוח כיבוש לשעתה, לכן בטלה עם היציאה לגלות (רמב"ם הלכות תרומות, פ"א, ה'. הלכות בית הבחירה, פ"ו, ט"ז, י"ב)
 • "קדושה שניה" - בימי עזרא: חזקה מכוח ישיבה ולכן קדשה לשעתה ולעתיד לבוא
 • "הארץ הקדושה", "ארץ הטהרה", "ארץ-ישראל" מול "ארץ העמים" (אנקציקלופדיה תלמודית ח"ב - קצח, רכט).

ב. מעלתה, שבחה וטבעה של ארץ ישראל
 • ארץ הנבואה (כוזרי ב, י"ד)
 • ארץ שהקב"ה משגיח עליה - "עיני ה' אלקיך בה..."(דברים י"א 25, רמב"ן ויקרא, יח 25).
 • התלות בקב"ה - "לא כארץ מצרים... למטר השמים תשתה מים (דברים, י"א 11-10)
 • טבעה ושבחה של ארץ ישראל, ארץ ישראל באמצעו של עולם:
 • התכונות הפיזיות של הארץ בדברי חז"ל: קרקע, אקלים, מים, מיני הצומח והחי (לתכונות הארץ יש השלכות להלכה - ראה סעיף 6 - קישור).

ג. ארץ ישראל ועם ישראל והקשר ביניהם
 • ארץ הבחירה לעם הבחירה: ברית גורל וברית יעוד (כוזרי ב', י"ב).
 • סגולות הארץ וסגולת האומה מתואמות יחד
 • הארץ לוקה בחטאי ישראל (ויקרא, כ"ו, 34; במדבר לה 33)
 • הקפדה יתרה על יושבי הארץ וקיום מצוותיה (רמב"ן ויקרא, י"ח 25)
 • קניין מטח הבטחה - הבטחת הקב"ה לאבות יצרה זיקת נצח כיסוד אמונה (בראשית, 7-14, ט"ו 18 י"ז 8, כ"ו 2-5, כ"ח 14-13 רש"י א א)
 • קניין מכוח קנייה - כחברון, הר הבית וקבר יוסף ("שלא יאמרו אומות העולם ..."בראשית ע"ט)
 • קניין מכוח חזקה - מסעות אברהם, חזקה מכוח ישיבה (בבא בתרא, קי"ט, ע"ב) בימי בית ראשון ושני, ויישוב ופיתוח ארץ ישראל בימינו
 • "כי לא שלם עוון האמורי" - מתי פקעה זכות העמים על הארץ?

ד. יחס האומות לארץ ישראל
 • לכל מלך עיר בארץ כנען - ל"א מלכים שכבש יהושע
 • מקומה של ארץ ישראל ותפיסתה בנצרות
 • ארץ ישראל כארץ שולית בשלטון האיסלאם
 • ארץ ישראל "אינה מקבלת את הגויים", הם אינם מצליחים להקים בה שלטון ומלוכה, אלא כחלק מאימפריה (ויקרא, כו 32; רמב"ן ורבנו בחיי (שם)