Home
  education - חינוך

אתר הכנסת באינטרנט - אמצעי דידקטי בהוראת האזרחותכתובת האתר: WWW.KNESSET.GOV.IL

נפתח אתר הכנסת באינטרנט, אתר נגיש ונוח להפעלה. האתר נמצא בתהליך בנייה, ועל כן
חלים בו שינויים. למרות מגבלה זו, האתר הוא כלי מתודולוגי חשוב בהוראת האזרחות,
ובאמצעותו ניתן להפעיל את התלמידים ולעורר אצלם מוטיבציה לבצע מגוון עבודות
עצמאיות בנושאי האזרחות.

מאגר הכנסת באתר פותח בפני מורים ותלמידים אפשרויות רבות ללמוד בזמן אמת על
המתרחש בדמוקרטיה הישראלית. בכך המאגר ממחיש שמקצוע האזרחות הוא מקצוע אקטואלי,
דינמי, המתחבר אל המציאות הפוליטית היומיומית.
באמצעות האתר ניתן ליישם חלק ממטרות מקצוע האזרחות.

להלן מטרות תכנית הלימודים באזרחות שניתן להיעזר ביישומן על ידי אתר הכנסת
באינטרנט:
התלמידים יכירו את המערכת הפוליטית במדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית
- את מורכבותה, עקרונותיה וערכיה.
.1
התלמידים יכירו את ההשקפות הפוליטיות והחברתיות המיוצגות בכנסת ויבינו
כיצד מתנהל המשחק הפוליטי הלכה למעשה.
.2
התלמידים יבחנו את נושאי המשטר והפוליטיקה מנקודת ראותם של המגזרים והעדות
בחברה הישראלית כפי שהם באים לביטוי בכנסת.
.3
התלמידים יכירו את מגוון הדעות בחברה הישראלית בנושאים השנויים במחלוקת
כפי שהוא בא לביטוי בכנסת.
.4
התלמידים ילמדו לעקוב אחר מגמות ותהליכים חברתיים באמצעות עבודת הכנסת.
.5
התלמידים יכירו עובדות ונתונים שיסייעו להם להבין את אופי המשטר של המדינה
ובעיותיו.
.6
התלמידים ילמדו להבחין בין סוגי טקסטים שונים כמו מסמכים, חוקים ועמדות,
וילמדו להתייחס למידע המובא בהם מתוך שיקול דעת וביקורת.
.7

אתר הכנסת מחולק לחמישה חלקים:
מידע על האתר, הכנסת, כנסת מקוונת שלך, מסמכים, אתרי ממשל, (ראו התרשים בעמ' ‏65).

מידע על האתר
במאגר דברי הסבר על האתר ופירוט הנושאים הנמצאים בו, אינדקס אלפא ביתי של נושאים
ובו מידע קצר על חברי כנסת וראשי ממשלה בישראל, על הסכמי קמפ-דיוויד, על הסכמי
אוסלו, על בית המשפט העליון ועוד.

הכנסת
הכנסת בעבודתה - במאגר זה מובא מידע על כל חברי הכנסת שכיהנו בכנסות
השונות וכן פירוט זכויותיהם וחובותיהם של חברי הכנסת. על עבודת הכנסת
במליאה ובוועדות השונות הקבועות והמיוחדות. מובא הסבר כללי על המבנה
והתפקידים של ועדות הכנסת, מובא מידע על הרכב כל אחת מהוועדות, על תחומי
עיסוקיהן ועל הנושאים על סדר יומה של כל אחת מהוועדות. על עבודותיהם של
יו"ר הכנסת והסיעות השונות. כמו כן מובאים הסברים על תפקידי הכנסת כרשות
מחוקקת, על הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות ועל הצעות חוק שיוזמות ועדות
הכנסת.
.1
ההיסטוריה של הכנסת - מובא סיכום קצר על תולדות הכנסת מאז כינונה, על
הרכב חברי הכנסת, אישי וסיעתי, וכל על הרכבי הכנסות השונות ועל רשימת חוקים
חשובים שנחקקו במהלך כל אחת מהכנסות.
.2
הכנסת במערכת השלטון - נמצא בין היתר, סיכום קצר המגדיר את סמכויותיה
ותפקידיה של הכנסת. כמו כן ניתנים הסברים על הכנסת כבית נבחרים - מידע
על שיטת הבחירות, על תוצאות הבחירות וכן הצעות לשינוי שיטת הבחירות.
הכנסת כגוף מכונן - מובאים הסברים בנושאים אלה: מהי חוקה, טיעונים בעד
ונגד כינון חוקה במדינת ישראל, מהותם של חוקי היסוד, נוסח מלא של חוקי
היסוד, תקציר חוקי יסוד הנמצאים בשלבי חקיקה שונים.
.3

כנסת מקוונת שלך
במאגר זה מובא תקציר שבועי על המתרחש במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת השונות, סדר
היום וכן פירוט הצעות החוק שהונחו על שולחן הכנסת בשבוע זה. כמו כן ניתן לשמוע
בשידור ישיר דיונים מהמליאה. במאגר זה נושאים שונים כמו "סוגיות בפרלמנטריזם
הישראלי". כאן ניתן למצוא את דברי המשתתפים בדיונים על סוגיות הקשורות בעבודת
הכנסת.

מסמכים
במאגר זה מסמכים שונים, בהם:
תקנון הכנסת - בתקנון מפורטים כללי האתיקה ונוהלי עבודת הכנסת, למשל אופן
הגשת השאילתות, הצעות לסדר יום וקביעת סדר היום.
.1
דברי הכנסת - מערכת לדליית מידע (אחזור מידע) - במאגר זה כלול הטכסט המלא
של דיוני מליאת הכנסת, לרבות קריאות ביניים, מאז הכנסת ה-‏11 (1988‎-1984)
ועד לכנסת הנוכחית - הכנסת ה-‏14.
.2
באמצעות מילות חיפוש אפשר לדלות נושאים, מקומות ואישים שנזכרו בדבריהם של
חברי הכנסת.
חוקי יסוד - במאגר זה הטכסט המלא של כל חוקי היסוד שהתקבלו בכנסת, כולל
אלו הנמצאים בשלבי חקיקה.
.3
חוקים - במאגר זה חוקים או קטעי חוקים הקשורים בעבודת הכנסת.
.4
הכרזת העצמאות.
.5
דו"חות סטטיסטיים של הכנסת ה-‏14 (החל מ-‏1996) - מאגר זה מכיל נתונים
בנושאים אלה:
.6
- שיעור נוכחות חברי הכנסת והשרים במליאה.
- השתתפות פעילה של ח"כים ושרים במליאת הכנסת בהגשת הצעות חוק, בנאומים
ובהגשת הצעות לסדר יום.
- נתונים על מספר נאומיו של ראש הממשלה בכנסת.
- נתונים על הצעות לסדר יום שהוגשו על ידי הסיעות השונות.

אתרי ממשל ואתרים נוספים
רשויות השלטון בישראל:
נשיא המדינה.
בתי המשפט - בתהליך בנייה.
משרדי הממשלה - מפרט את התפקידים והסמכויות של משרדי הממשלה.
שלטון מקומי - מביא מידע על חלק מהרשויות המקומיות.

דוגמאות להצעות לשימוש באתר הכנסת בהוראת האזרחות
‏1. הנושא: מדינת ישראל מדינה יהודית
א. מדינת ישראל - מדינת העם היהודי.

מטרות:
- לבדוק כיצד היות ישראל מדינה יהודית בא לידי ביטוי בעבודת הכנסת.
- ללמוד על הקשר בין מדינת ישראל והתפוצות כפי שהוא בא לביטוי בעבודת הכנסת.

הצעות פעילות:
- מתוך דברי הכנסת וסדר היום של הכנסת, התלמידים ילמדו על ההשקפות השונות של חברי
הכנסת לגבי מהות המדינה היהודית.
- מתוך מאגר החוקים, התלמידים ילמדו להבחין בין חוקים בעלי אופי דתי לבין חוקים
בעלי אופי לאומי-יהודי.
- התלמידים יאתרו במאגר "דברי הכנסת" את הדיונים בנושאים הנוגעים לקהילות ישראל
בתפוצות, למשל:

עמדת חברי הכנסת כלפי גילויי אנטישמיות ברחבי העולם כלפי היהודים.
עמדת חברי הכנסת בנושא מעמד הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.
עמדת חברי הכנסת לגבי אופי היחסים הרצוי בין מדינת ישראל והקהילות
היהודיות בתפוצות.

- התלמידים ילמדו להבחין בין עמדה אידיאולוגית לבין הצעות מעשיות הנוגעות למערכת
היחסים בין ישראל והתפוצות.
- התלמידים יבדקו האם קיימים הבדלים בין עמדותיהם של חברי הכנסת ביחס ליהדות
התפוצות על פי השתייכותם הפוליטית, השקפת עולם דתית, היותם חברי קואליציה או
אופוזיציה.

‏2. הנושא: מדינת ישראל מדינה דמוקרטית


מטרות:
לבדוק באיזו מידה חברי הכנסת פועלים בעת עבודתם בכנסת (הצעות חוק,
שאילתות, הצעות לסדר) לחיזוק הדמוקרטיה בישראל.
לבדוק באיזו מידה חברי הכנסת פועלים בעת עבודתם בכנסת על פי כללי המשחק
הדמוקרטי.
לבדוק באיזו מידה חברי הכנסת רואים עצמם נבחרי ציבור הפועלים מתוך אחריות
ציבורית.
ללמוד כיצד מצליחות הסיעות השונות בדרך של פשרה להגיע בנושאים מסוימים
לנוסח מוסכם המתקבל בהכרעת הרוב למרות חילוקי הדעות.
להיחשף למגוון ההשקפות הפוליטיות והחברתיות הקיימות בסיעות השונות בכנסת.
על מנת לחנך את התלמידים להיות אזרחים משתתפים, חושבים וביקורתיים, מומלץ
לעבוד עם עיתונות (כתובה ו/או אלקטרונית) במקביל לעבודה עם אתר הכנסת
ולבקש מהתלמידים לבדוק באיזו מידה התקשורת מדייקת בדיווחים על עבודת
הכנסת.

הצעות פעילות:
- התלמידים יאתרו מ"דברי הכנסת" את הדיונים העוסקים בעקרונות הדמוקרטיים, למשל
זכויות אדם: חירות ושוויון, חופש ביטוי, חופש מידע. בעזרת הקובץ "סיכום סטטיסטי של
הכנסת ה-‏14" התלמידים יבדקו מי וכמה מכלל חברי הכנסת יוזמים דיונים בנושאים
הקשורים לחיזוק הדמוקרטיה בישראל ומהי עמדתם של חברי הכנסת השונים בנוגע ליזמות
אלו.
- התלמידים יעקבו באמצעות מאגר הכנסת "סדר יום ונתונים סטטיסטיים" אחר הפעילות
הפרלמנטרית של כל אחד מחברי הכנסת: יזמות חקיקה, שאילתות, הצעות לסדר היום, וימצאו
מהם הנושאים החשובים לכל אחד מחברי הכנסת ובאיזו מידה חברי הכנסת מייצגים את
בוחריהם. כך גם ילמדו להכיר את חברי הכנסת, עמדותיהם ודרך עבודתם.
- התלמידים יקיימו מעקב אחר סדר היום של המליאה והוועדות, אחר התקציר השבועי של
הדיונים שנערכו בכנסת והצעות חוק של חברי הכנסת. באמצעות מעקב זה ילמדו התלמידים
מה הם הנושאים העולים על סדר יומה של הכנסת ויבדקו האם נושאים אלה מעסיקים את
החברה הישראלית ובאים לידי ביטוי גם בתקשורת הכתובה והאלקטרונית.
- התלמידים ישוו בין הדיווחים בעיתונות לבין המקורות והדיווחים המצויים באתר הכנסת
ויבדקו מי קובע את סדר היום הציבורי? האם התקשורת מזינה את הכנסת והכנסת מגיבה?
או להיפך - הכנסת היא שמעלה את הנושאים על סדר היום הציבורי והתקשורת היא שמגיבה.