Home
  education - חינוך


המיומנויות הנדרשות מהתלמידים בלימודי אזרחותא. הגדרה ו/או תיאור של מושגים, מוסדות, בעלי תפקידים וחוקים (ידע).
דוגמה:
ציין שני גופים שבסמכותו של מבקר המדינה לבקר.

ב. הסבר משמעות, הסבר השפעה, הסברת עקרונות ודרכי פעולה (הבנה).
דוגמה:
הסבר שתי השפעות שהיו למלחמת לבנון על אש"ף.

ג. מיומנות של קריאת טקסטים, מסוגים שונים וניתוחם:
זיהוי טקסטים מסוגים שונים, הבנת הבעיות המועלות בטקסט, זיהוי הצעות
שונות לפתרון, הבחנה בחילוקי דעות, הבנת נימוקים (הבנה ברמה גבוהה יותר).
דוגמה:
תאר שתי בעיות שבפניהן עומד רב מקומי בישראל, לפי המאמר שנלמד בכיתה.

ד. מיומנות של קריאת טבלה: הבנת מטרת הטבלה, קריאת הנתונים בטבלה,
השוואת נתונים, הסקת מסקנות מן הטבלה כולה (הבנה ברמה גבוהה).
דוגמה:
עיין בטבלה וציין שתי מגמות של שינוי ברמת ההשכלה של ערביי ישראל בין השנים
‏1985‎-1956. פרט שתי סיבות לשינויים שציינת.

ה. הסברת רציונל, שעל פיו פועלים תהליכים שונים (הבנה ברמה גבוהה).
דוגמה:
פרט שני נימוקים לחשיבות הבג"ץ. בדמוקרטיה הישראלית.

ו. שימוש בדוגמאות, שאינן לקוחות ישירות מחומר הלימוד, להסברה ולהדגמה
של תהליכים ועקרונות שנלמדו בכיתה.
דוגמה:
הבא דוגמה להתנגשות זכויות אדם בינן לבין עצמן והסבר אותה.

ז. יישום עקרונות ותהליכים שנלמדו בכיתה לצורך הסברת אירוע המובא
בשאלה (יישום ברמה גבוהה).
דוגמה:
בשנת ‏1990, על רקע האבטלה הגואה, קיבלה הממשלה שתי החלטות בתחום המסים: האחת -
להעלות את גובה מ.ע.מ. והשנייה - להוריד את שיעור המס הישיר. מה תהיה ההשפעה
החברתית של החלטה זו?

ח. ‏1. הבנת קשרים בין חלקים שונים בחומר הלימוד באותו הנושא (אינטגרציה).
דוגמה:
ציין והסבר, באמצעות שלוש דוגמאות, כיצד כל רשות בישראל ממלאת גם תפקיד של אחת
הרשויות האחרות (דוגמה לכל רשות).

ח. ‏2. הבנת קשרים בין נושאים שונים (אינטגרציה).
דוגמה:
הסבר באמצעות שתי דוגמאות, כיצד עלולות "התקנות לשעת חירום" לפגוע בזכויות הפרט
ו/או ביסודות השלטון הדמוקרטי.