Home
  education - חינוך





מחקר מנחה לפיתוח חומרי למידה - הנושא מכונות


ורדה בר, גיליון ‏15, תש"ס - 2000


תקציר המאמר

במאמר מתוארים הקשיים שעמדו בפני המפתחים בבואם להכין תכנית לימודים שעניינה "המכונות הפשוטות", לכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי. מחקר בתבניות המושגיות של לומדים בגילים אלה הראה כי הקושי ללומדים נובע מזיהוי משקל וכוח משיכה זה עם זה. זיהוי שאינו מתאים לתפיסות המוקדמות שלהם. נערך ניסוי שהראה שהתלמידים מסגולים להשוות בין כוחות למרות שאינם מבצעים את הזיהוי הזה. כתוצאה ממחקר זה שונתה ההמללה של פרקי התכנית והדרישה מהלומדים היא להשוות בין הכוחות הפועלים בחלקי המכנה השונים. ההערכה הראתה כי בנוסח זה חומר הלימודים מובן ללומדים ומאפשר את הצגת מושג המכונה בפניהם. היחידה שפותחה היא רב-תחומית ומשלבת פיזיקה, טכנולוגיה והיסטוריה.