Home
  education - חינוך

עשר שנים של שימוש בספר לימוד לטבע


עליזה בכר, רות רז, גיליון ‏5, תשמ"ז, ‏1987

תקציר המאמר
עשר שנים אחרי פרסומה של תכנית לימודים חדשה במדעי הטבע מטעם
האגף לתכניות לימודים, הוחלט לקיים הערכה מסכמת לתכנית. המחקר נועד
לבחון סוגיות הקשורות לפיתוח התכנית, ליישומה ולתוצאות הנובעות מן
ההוראה לפיה.

נאספו נתונים במדגם מקרי של ‏84 בתי ספר הכוללים כיתות ז', ו‏145- כיתות
ח'. בסך הכול נבחנו ‏4,000 תלמידי כיתות ז' ו‏3,500- תלמידי כיתות ח'.
ממצאי המחקר מדווחים בשלושה חלקים.
התנאים בעת הפעלת התכנית
.1
85% מן המורים שלימדו את התכנית החדשה עברו הכשרה
מיוחדת בהוראת מדעי הטבע לפני תחילת יישום התכנית בכיתה,
ושיעור דומה השתתף תוך כדי ההוראה בתכניות הכשרה מיוחדות
מטעם האגף לתכניות לימודים. שיעור המורים שהשתתפו בתכניות
הדרכה תוך כדי ההוראה היה נמוך במחוזות המקיימים את
ההשתלמויות לאורך כל השנה בפגישות קצרות של חצי יום, וגבוה
יותר במחוזות המרכזים את ההשתלמויות בימי חופשה רצופים.
%‏80 מבתי הספר כוללים מעבדות הוראה מיוחדות למדעי הטבע,
ורוב שיעורי הטבע מתקיימים, במעבדות אלה.
 
יישום התכנית
.2
ב%‏60- מבתי הספר מלמדים מדעי הטבע ארבע שעות שבועיות, אך
ב%‏12- מבתי הספר מיוחדות לכך רק שעתיים שבועיות. המורים
אינם קובלים על מחסור בזמן להוראת החומר הנדרש, וכ%‏60- מן
המורים ממלאים אחרי לוח הזמנים המומלץ להוראת הנושאים
השונים בתכנית הלימודים. מרבית בתי הספר מקיימים פעם או
פעמיים בשנה סיורים בשטח, ורק כ%‏10- מבתי הספר מקיימים
יותר מחמישה סיורי שטח בשנה.
 
הישגים קוגניטיביים
.3
רמת ההישגים הממוצעת במבחנים הקוגניטיביים הייתה %‏60
תשובות נכונות בשתי השכבות. נעשה ניסיון להגדיר תת-מערכת של
פריטים המייצגים את הליבה (או המידע החיוני) של הידע הקשור
לתכנית.
 
ההישגים בתת-מערכת זו היו גבוהים אך מעט מאשר במבחן כולו.
%‏30 מתלמידי כיתה ז' השיגו תוצאה גבוה מ%‏70- בפריטי ליבה
אלה. בכיתה ח' ההישגים היו מעט טובים יותר, ו%‏37- מן
התלמידים השיגו תוצאה גבוהה מ%‏70-. בשתי הכיתות הישגיהם
של %‏15 מן התלמידים עברו בקושי את "רמת הניחוש".