Home
  education - חינוך

הגיליון האלקטרוני בהוראת הביולוגיה: הרבה יותר ממחשבון משוכלל


עמוס דרייפוס, בנימין פיינשטיין, יוסף מזוז, גיליון ‏8

תקציר ההרצאה

כשמסייעים לזיכרון באמצעות למידה בעלת משמעות, ההיבטים הטכניים של
השימוש בגיליון האלקטרוני אינם הופכים לנטל על זיכרונם של התלמידים.
על ידי למידה בעלת משמעות של שפת הגיליון האלקטרוני (למידת כל
מפתח/מקש רק כמענה לצורך מבוטא של התלמידים), התלמידים יכולים
להשתמש במושגים מדויקים הקשורים לעיבוד נתונים, לקשרים בין נתונים
ולהצגת השונות המשותפת של המשתנים בצורת לוחות וגרפים. בדרך זו הם
יוכלו לנהל דו-שיח מוצלח עם המחשב, והמחשב יוכל "להבין" מהנחיות
התלמיד אילו פעולות בדיוק הוא נדרש לבצע עבורו, ולפעול בהתאם. שפתו של
הדו-שיח הזה היא שפת המושגים והמיומנויות האינטלקטואליות שאנו
מבקשים להקנות.