Home
  education - חינוך

מיקומם של היבטים חברתיים בהוראת המדעים בחטיבות הביניים


ראובן לזרוביץ, מיכאל מור וחנה ויניק, גיליון ‏7

תקציר המאמר

המחקר נועד להעריך את תפקידם של היבטים חברתיים בהוראת המדעים
בחטיבות הביניים בקרב מורים למדעים, מורים במקצועות כלליים, מדענים,
אנשי מדעי החברה והורים.

‏240 נבדקים התבקשו לדרג ‏13 יעדים על פי סדר חשיבותם בהוראת
המדעים. כמה מן היעדים הייתה להם אורינטציה מדעית ואחרים שילבו גם
היבטים חברתיים. התוצאות מראות שהיעדים המדעיים זכו למירב ההעדפה
(למשל היעד הקשור לידע בתכנים מדעיים). פחות חשובים נראו יעדים
אחרים בעלי אוריינטציה מדעית (למשל היעד הקשור להבנת הדיווח המדעי).
יעדי מדע-טכנולוגיה-החברה דורגו בעמדות הביניים.

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בדירוג היעדים. הדמיון הרב
ביותר בסדר הדירוג נמצא בין המדענים לבין אנשי מדעי החברה. לממצאים
אלה השפעה חינוכית וחברתית על הוראת המדעים על פי גישת
מדע-טכנולוגיה-חברה.