Home
  education - חינוך

הפעלת תכנית לימודים בכימיה בגליל: מודל להסבת מורים
מהוראת מקצוע אחד להוראת מקצוע אחר


רחל ממלוק, אבי הופשטין, רות בן-צבי ומרים כרמלי, גיליון ‏10

תקציר המאמר

היחידה לכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן עוסקת בפיתוח
תכניות לימודים, ביישומן ובהערכתן. עבודת היחידה מבוססת על "יישום
דינמי" והערכה, כלומר - בעת יישום תכנית לימודים בכימיה, נוצר לעתים
צורך להפעיל פרויקט שיסייע למורים להתאים את עצמם לתכנית הלימודים
החדשה. דוגמה להשפעה כזו היא הפרויקט "הפעלת תכנית לימודים בכימיה
בגליל העליון", שהתקיים בצפון המדינה בין השנים ‏1980 ו‏1994-.

סקר שנעשה בישראל במהלך ‏1988/89 הראה שאין כמעט לימודי כימיה
בבתי הספר התיכוניים בצפון הארץ. תוצאות הסקר היו מאכזבות מאוד,
משום שחשוב מאוד לעורר את התעניינותם של תלמידי תיכון בלימודים
נוספים בכימיה ולכוון אותם לתעשייה הכימית בישראל.

הצורך להכשיר מורים שיוכלו ללמד כימיה בסיסית ומתקדמת בבתי ספר
תיכוניים היה ברור. אוכלוסיית היעד הייתה המורים לביולוגיה ולחקלאות
בבתי הספר התיכוניים. החוקרים הניחו שמורים אלה, שברשותם ידע פדגוגי
על המקצועות שהם מלמדים, יוכלו להפוך למורים משביעי רצון לכימיה
בעזרת קורס אינטנסיבי בחומר הלימוד בכימיה ובשיטות ההוראה של
המקצוע.

היעד העיקרי של הקורס היה לאפשר למשתתפים להכיר את הנושאים האלה:
מושגים בכימיה ברמה הבסיסית הנדרשת בתיכון;
.1
שיטות הוראה בכימיה.
.2
ברוח גישה זו נפתח באוקטובר ‏1989 קורס כזה שנמשך חמש שנים. הקורס
היה מיועד רק למורי ביולוגיה מנוסים ותוכנן בחמישה שלבים במהלך חמש
שנים. עם סיום הקורס הופצו שאלונים וקוימו ראיונות עם המשתתפים. על פי
התוצאות אפשר לקבוע שהקורס מילא את ציפיותיהם. המורים גם אמרו
שהקורס תרם לידע הכללי, להעשרה ולמתודולוגיות הוראה.

מוצע שקורס זה ישמש דגם להכשרה תוך כדי הוראה במקצועות שונים.