Home
  education - חינוך





בדיקה איכותית של הפעלת תכנית לימודים בביולוגיה (חקר מקרה)


נעמה צבר בן-יהושע, גיליון ‏6

תקציר המאמר

המאמר מתאר מה קורה לתכנית לימודים בדרך הארוכה, החל בהורתה
האידאולוגית ברמה הלאומית , דרך תרגומה לחומרי הוראה, ואופן תפיסתה
אצל המורים, ועד יישומה בכיתה. הסוגיות העיקריות הנדונות כאן הן חוסר
שביעות רצונם של המורים ושיטות המחקר הטובות ביותר כדי לאתר אותה.

במאמר נסקרות ונדונות תרומתן של השיטות האיכותיות, ובעיקר תצפיות
וראיונות בכיתה, למחקרי יישום תכניות הלימודים. אף כי המאמר עוסק
בתכניות לימודים במדעי הטבע, השלכותיו ראויות ליישום בכל תכנית
לימודים.