Home
  education - חינוך

למידה שיתופית - יישום שיטת הג'יקסו במעבדה לכימיה בנושא חומצות ובסיסים


אורית הרשקוביץ, יהודית דורי, גיליון ‏11

תקציר המאמר

הפעילות במעבדה היא גורם חשוב וייחודי בהוראת המדעים. המאמר מתאר
את הפיתוח, ההפעלה והמעקב אחרי פעילות מעבדה המשתמשת בשיטת
הג'יקסו (חידת המצרף) בעת לימוד נושא החומצות והבסיסים. הנושא חולק
לחמישה נושאי-משנה ברמות קושי שונות שהותאמו לפעילות בכיתה י' ו-י"א
בעלות אוכלוסיות מגוונות.

אוכלוסיית המחקר כללה שלוש קבוצות נפרדות: תלמידים, לבורנטים ופרחי
הוראה. בשלב הראשון של הפעילות הקבוצתית במעבדה עבדו המשתתפים
בקבוצות מומחים, וכל קבוצה התמקדה בהיבט מוגדר של תכונות החומצות
והבסיסים ברמות קושי שונות. השלב השני כלל למידה שיתופית בקבוצות
הטרוגניות מבחינת מין, כושר למידה ובעיות חברתיות מיוחדות. כל משתתף
לימד את נושא-המשנה שלמד בקבוצת המומחה, ולמד את שאר נושאי-המשנה
מחבריו, כך שבסיום התהליך כל משתתף קיבל תמונה מקיפה של הנושא
כולו. בנקודה זו השיב המשתתף לשאלון סיכום ונתן משוב לגבי עמדתו
לשיטה והצעות לשיפורה.

הפעילויות בכל קבוצות הניסוי הוכתרו בהצלחה. התלמידים הביעו התעניינות
והנאה מן התהליך וקיימו דיונים סוערים גם בקבוצות המומחים וגם בשלבי
הלמידה השיתופית. התפתחו כישורים בין-אישיים כגון שיתוף פעולה,
אחריות, שיתוף בתפקוד, תקשורת בשיחה, הקשבה והצגת שאלות, והם
הורגשו היטב במהלך פעילויות הג'יקסו. ניתוח שאלוני המשוב הפתוח העלו
יותר מ%‏70- פריטים חיוביים שסווגו בחמש קבוצות: הנאה והתעניינות
בפעילות, כישורים לשיטת הג'יקסו, ניסויי מעבדה במהלך הפעילות, תחום
הידע הנדרש או הנרכש וציפיות בדבר הישגי התלמידים כתוצאה מן הפעילות.

לאור הצלחתה של פעילות המעבדה, ולמרות המגבלות שמטילים כיום בתי
הספר ומערכת החינוך, מומלץ לשלב בתכנית הלימודים פעילויות שיתופיות
ברמות שונות כדי לשפר את ההוראה בכיתות הטרוגניות. לאור ההתעניינות
שגילו בשיטה זו עוזרי המעבדה ותלמידי ההוראה, מומלץ לשלב למידה
שיתופית גם במוסדות להשכלה הגבוהה.