Home
  education - חינוך

גישה מערכתית בהוראת מדעים תאוריה, יישום והערכה של התנסות מורי "מדע וטכנולוגיה" בנושא המסיסות


אורית הרשקוביץ, יהודית דורי, גיליון ‏15, תש"ס - 2000

תקציר המאמר

בעשור האחרון גבר העניין בשילוב הרואה בין-תחומית בבתי הספר. הסביבה לכך היא הביקורת על תכניות הלימודים בהוראת המדעים, שהיו נהוגות עד שנות השמונים. החוקרים סברו כי תלמידים הלומדים מקצועות מדעיים וטכנולוגיים כדיסציפלינות נפרדות אינם מודעים לקשר בין התכנים השונים ואינם מסוגלים לפתח ראייה כוללת, מערכתית של העולם הסובב אותם השקפת עולם המתאימה להוראה/למידה בין-תחומית בגישת מדע-טכנולוגיה-חברה מבוססת על גישה מערכתית. השקפת עולם זו מאפשרת חשיפת בעיות אמִתיות מחיי היום-יום - בעיקר כאלה הקשורות לסביבה רחבה - התמודדות איתן, וחיפוש פתרון.
ברוח הגישה המערכתית פותח מערך למידה הכולל התייחסות להיבט כימי, סביבתי, חברתי וטכנולוגי של מסיסות חומרים במים. אוכלוסיית המחקר כללה קבוצת מורי "מדע וטכנולוגיה" אשר למדה את נושא המסיסות במסגרת השתלמות מורים ארוכת טווח. הנושא נלמד במשך ארבע פגישות, בנות שעתיים כל אחת. לימוד הנושא כלל ניסויים, חקר אירועים, פעילויות בדפי עבודה בשילוב מודלים ועבודה קבוצתית. מטרת המחקר הייתה לברר כיצד מבינים מורי מדע וטכנולוגיה את הגישה המערכתית ואת ההוראה/למידה הבין-תחומית וכיצד הם מיישמים אותה. איסוף הנתונים כלל שאלון משוב, תיעוד, דיון קבוצתי בנושא וראיונות אישיים. השערת המחקר הייתה כי הבנה מעמיקה ורב-ממדית של גישת הוראה/למידה זו, יכולה להעיד על שינוי בהשקפת עולמם של המורים ובתפיסתם את הלמידה ואת מקומם בתוכה.
רוב המורים מצאו עניין רב בגישה זו, בהביעם רצון ללמד את תלמידיהם כבר באותה שנה על פי גישה מערכתית. ממצאי המחקר מראים כי לאחר הצגת התאוריה המערכתית, למידת נושאים נוספים בגישה זו, התנסות בפרויקטים קבוצתיים ויישום הוראת נושא מדעי בגישה מערכתית בכיתות, התפתחה בקרב המורים התייחסות מורכבת ורב-ממדית לגישה הבין תחומית-מערכתית. התייחסות זו העידה על שינוי אישי והתפתחותי בקרב מרבית המורים.