Home
  education - חינוך

דרכים לטיפוח היצירתיות


נילי פורת, גיליון ‏15, תש"ס - 2000

תקציר המאמר

המחקר שלפנינו מתמקד בדרכים לקידום היכולת היצירתית. בדיקת הדרכים התבצעה הן באמצעות הספרות הדנה בנושא והן ובעיקר, בהסתמך על סדנה ל"טיפוח החשיבה היצירתית"שהתקיימה במכללת בית ברל והערכת תרומתה. הסדנה התקיימה בשנים תשנ"ז-תשנ"ח, במסגרת לימודי בחירה שהיוו חלק מהקורסים הדידקטיים (פדגוגיה, תכנון לימודים, סמינריון דידקטי) במסלול היסודי.
בהערכת את תרומת הסדנה, ציינו הסטודנטיות (=‎33) כי (א) התרומה הרבה ביותר הייתה בהכרת כלים ודרכים לטיפוח החשיבה היצירתית. כן, ציינו את תרומת התכנית (ב) להעלאת מודעותן למהותה של החשיבה היצירתית ו(ג) להבנת חשיבותה וחשיבות טיפוחה אצל תלמידיהן. אי-לכך (ד) הן מרגישות צורך ומעוניינות להרחיב את התנסותן בנושא - הן במסגרת התכנית במכללה, ובמסגרת ההתנסות בכיתת האימונים, והן באמצעות למידה עצמית.
המסקנות העולות מהמחקר הן:
(א) המתכשרים להוראה מכירים בחשיבות קידום יכולתם היצירתית מהבחינה המקצועית ומהבחינה האישית. (ב) הפעלת סדנה קצרה (‎8-6 שעות), כחלק מתהליך ההכשרה להוראה, חשובה אך אינה מספקת. (ג) לקידום היכולת היצירתית של המתכשרים להוראה ויכולתם ליצור אקלים חינוכי יצירתי ולטפח את יצירתיות התלמידים במערכת החינוך - חשוב לנקוט בקורסי ההכשרה (קל וחומר בהדרכה הפדגוגית) גישה המעודדת יצירתיות והמסתמנת באופן אקלקטי על התכניות והחומרים המוצעים בספרות. אך, אין די בכך; כבר מתחילת ההכשרה יש לכלול בו גם סדנאות בהיקף המקובל בקורס אקדמי, המתמקדות בטיפוח רמת החשיבה היצירתית של הסטודנטים והמעודדות התנהגות יצירתית. רק מודל משולב, שיתפרס על כל תקופת ההכשרה, עשוי לקדם את היכולת היצירתית של הסטודנטים באופן משמעותי ולאפשר להם לעודד את היצירתיות של תלמידיהם.
ממסקנות אלה ניתן להחיל גם (א) על תכנון השתלמויות לכלל המורים במערכת החינוך לקידום התפתחותם המקצועית של כל המעורבים במלאכת החינוך;
(ב) על תכניות הלימודים (המוצהרות והראליות) בכל המערכת החינוכית.