Home
  education - חינוך

איתור וניתוח גורמים נבחרים בהוראת הפיזיקה ובלמידתה להערכה
מעצבת של חומר לימודי


מנחם פיינגולד, מרים ריינר, גיליון ‏5, תשמ"ז, ‏1987

תקציר המאמר

נושא המחקר הוא להערכת חומרי הלימוד בפיזיקה שפותחו בידי צוות
הפרויקט "פיזיקה של מערכות טכנולוגיות" בטכניון. יחידות הלימוד מיועדות
לתלמידים מעוטי-מוטיבציה, והן מבוססות על מערכות טכנולוגיות פשוטות
שהתלמידים מכירים, כמו דוד שמש, מנוע מכונית וטלפון. ההערכה נעשית על
ידי זיהוי וניתוח גורמים נבחרים המשפיעים על למידת הפיזיקה אצל תלמידי
תיכון מעוטי-מוטיבציה.

בניתוח הגורמים נעשה שימוש בארבעה ערוצי מחקר:
ניתוח חומרי הלימוד ששימשו בכיתה;
.1
ניתוח תהליכים ופעילויות בכיתה;
.2
ניתוח מידת יכולתם של תלמידים מעוטי-מוטיבציה במגמה המעשית
להתמודד עם חומרי הלימוד;
.3
ראיונות עם תלמידים בסיום התכנית לזיהוי וניתוח מערכות התפיסה של
התלמידים בפיזיקה.
.4
ניתוח חומרי הלימוד מיועד לזהות התנהגויות למידה הנדרשות מן התלמיד
במהלך הלמידה כדי לאפשר השוואה בין התנהגויות הלמידה בפועל לבין אלה
הנדרשות. פותחה אפוא שיטה של ניתוח חומרי לימוד המבוססת על זיהוי
התנהגויות למידה, נקבעה שכיחות התנהגויות הלמידה ונבחנו מבני למידה
שזוהו ביחידת הלימוד.

כדי לנתח את התהליכים והפעילויות בכיתה, זוהו ונותחו הגורמים האלה:
סגנונות ההוראה שהופעלו, מבנה תוכן השיעור, הרמה בפועל של יישום חומרי
הלימוד, סוגי הדיון המדעי, התנהגויות הלמידה שהציגו התלמידים בהשוואה
לאלה שהציגו המורים.

יכולתם של התלמידים להתמודד עם חומרי הלימוד נבחנה תוך התייחסות
למידת הצלחתם של התלמידים לבצע התנהגויות למידה נדרשות הן במהלך
הלימוד עם המורה, והן בעת לימוד בקבוצות קטנות, בלא התערבות המורה.

מסגרות התפיסות הפיזיקליות של התלמידים זוהו באמצעות ריאיון של יותר
ממאה תלמידים. התוצאות נותחו תוך שימוש בטיפולוגיה זו:
הסברי התופעות בידי התלמידים;
מטרות הניסוי לפי דעתם של התלמידים;
המשתנים שזיהו התלמידים;
היחסים שנקבעו בין המשתנים;
השינויים שלהם ציפו התלמידים כתוצאה משינויים בתנאי הניסוי.


לבסוף, לארבעת ערוצי המחקר שתוארו לעיל משותפת התפיסה של התנהגויות
הלמידה של התלמידים. תפיסה זו משמשת לאיחוד התוצאות לשם שימוש
בהן כבסיס לניסוח מחדש של יחידות הלימוד על פי המשוב.