Home
  education - חינוך

הערכה מלַווה פיתוח של סביבת מולטימדיה בפיזיקה


ריקי רימור, רחל טסה, מאשה שני, רעיה ורפולומייב, גיליון ‏15,
תש"ס - 2000

תקציר המאמר

אנשי חינוך, חוקרים ומפתחים מעלים את הצורך בקביעת קריטריונים להערכת סביבות למידה חדשות. בשנים האחרונות הוצעו קריטריונים שונים להערכה מעצבת ולהערכה מסכמת של סביבות למידה ממוחשבות. לפי קריטריונים אלה מודגש הצורך לכלול בפיתוחן ובהערכתן פרספקטיבות פדגוגיות. ( & ‎1994; & 1995, & 1995; 1996)). מאידך גיסא עד כה לא ניתנה תשומת לב מספקת ליצירת מודל של דיאלוג בנושא זה, בין מפתחי תוכנות, חוקרים ואנשי חינוך. המודל יהיה דיגמה של אמות מידה להערכה אשר תלווה את ההפקה של סביבות למידה החל בשלב התכנון הראשוני שלהן, ותאפשר הערכה יעילה בסיום פיתוחן.

אנו מציגים כאן מודל של הערכה-טרום-פיתוח, שבאמצעותו יועברו שיקולי דעת ברמה המושגית והאמיפירית ישירות מאנשי חינוך וחוקרים אל שולחן העבודה של המפתחים, בשלב הראשוני של התכנון. אנו מודעים לניסיונות של חוקרים שונים למצוא את "הקריטריונים הנכונים" להערכת תוכנות מבוססות-מחשב, ואנו מודעים גם לצורך הקיים ולדרישה ליצור קריטריונים חדשים להערכה של סביבות למידה חדשות (ראו למשל ‎1992; & 1993; 1994; . 1995; & , 1998) דרישה זו הניבה מגוון של קריטריונים חדשים להערכה, אולם המגוון יצר בלבול מסוים שנבע מריבוי הלוקה באי-אחידות טרמינולוגית. במאמר זה בחרנו לפיכך, למצות את היתרונות שיש לעקרונות המסורתיים, אך היציבים, של הערכה מעצבת של תכניות לימודים ( ‎1976; 1967; & 1973; 1977, 1981) וליישמם על הערכה של סביבות למידה ממוחשבות.

במקביל לשיקולים המסורתיים שבהם נקטנו בבחירת קריטריונים ויישומם בהערכה, הוספנו קריטריונים חדשים המותאמים לפוטנציטאל שיש לטכנולוגיות חדשות למימוש יעדים פדגוגיים.

אנו נציג כאן הערכה של תוכת מולטימדיה בפיזיקה ("אנרגיה ואינטראקציה") אשר פותחה עבור תלמידי כיתות ט' של חטיבת הביניים, כחלק מתכנית הלימודים החדשה במדעים. מודל ההערכה החדש שפיתחנו הוא של הערכה המתבצעת החל בשלב התכנון של הפיתוח. בעזרת מודל זה ברצוננו לענות על הצורך לכלול עקרונות פדגוגיים שונים של למידה והוראה בתהליך של תכנון סביבות למידה חדשניות. נתונים כמותיים ואיכותניים נאספו ועובדו במטרה לסייע בתהליך הפיתוח של הפרוטוטיפ, משלביו הראשונים. נתונים אלה הציגו בפני המפתחים תיאור של קשיים שונים, שבהם עשויים תלמידים להיתקבל במהלך הלמידה באמצעות התוכנה.
מודל ההערכה המוצג כאן תומך בתהליך הפיתוח ומלווה את התקדמותו. חשיבותו מתבטאת בכך שההערכה מזינה את הפיתוח בשיקולים פדגוגיים ובנתונים אמפיריים מהשטח. תרומה נוספת של מודל זה היא בצמצום המבוכה הקיימת לגבי השאלות מתי להעריך תוכנות לימודיות וכיצד להעריכן בעידן שבו התעשייה מציפה את בתי הספר במוצרים לימודיים שונים.תאריך עדכון אחרון:30/10/2003