Home
  education - חינוך

תהליכי רכישת מושגים מתמטיים באמצעות הגדרות ובאמצעות דוגמאות אצל
תלמידי בית הספר היסודי


מלכה מאונטוויטן, שלמה וינר, גיליון ‏10

תקציר המאמר

המחקר בוחן את האפקטיביות הקוגניטיבית של שתי שיטות לימוד לרכישת
מושגים מתמטיים:
למידה על ידי דוגמאות;‏2
.1
למידה על ידי הגדרות ותיאור תכונותיו העיקריות של המושג.
.2


הממצאים מראים ש:
שיעור מסוים מן התלמידים מצליח לרכוש מושגים מתמטיים לאחר
שלמד אותם באחת מן השיטות שנבדקו.
א.
קיימת פעילות גומלין בין טיבו של המושג וההצלחה ברכישתו באחת
משתי השיטות.
ב.
במרבית המקרים לא היו הבדלים מובהקים בביצוע המטלות
הקוגניטיביות בין הקבוצות שלמדו בשיטות השונות.
ג.
בכל הקבוצות, ולגבי כל ארבעת המושגים שנבחנו, עלו הישגי התלמידים
הבוגרים על הישגי התלמידים הצעירים מהם.
ד.
פער הישגים הקשור לגיל היה בולט ביותר בקבוצה שלמדה על ידי דוגמאות.