Home
  education - חינוך

לימודי המולדת והחברה, הסביבה הקרובה
לחינוך המיוחד בבית הספר היסודי הממלכתי ולכיתות ג'-ו' המשולבות בבתי ספר כלליים
מהדורה הראשונה, תשנ"ה
התכנית מלווה במדריך למורה
לקראת בגרות - ל"ב 21
תכנית לימודים למתבגרים ולמבוגרים בגיל 21-16
יחידה א: חינוך חברתי
תשנ"ט
יחידה א' היא ראשונה מתוך תכנית האם למתבגרים ולבוגרים בני 21-16 בחינוך המיוחד.
היחידות הבאות (בהכנה): חינוך לעבודה, חינוך לקראת מגורים עצמאיים, הרחבת השכלה.
חינוך גופני לחינוך המיוחד
בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי א'-ט'
תשנ"ג
מהדורה חדשה בהכנה
לקראת בגרות - ל"ב 21
תכנית לימודים למתבגרים ולמבוגרים בגיל 21-16
יחידה ב: חינוך לעבודה
תשס"א