Home
  education - חינוך

קדם-יסודי

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3
הממלכתי והממלכתי דתי; הערבי והדרוזי
תשנ"ה
תכנית מסגרת
לילדים מתקשים בגיל הרך, בגן הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד
תשנ"ז
חינוך לבריאות
תכנית מסגרת לגן ולבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
מהדורה ראשונה, תשנ"א
חינוך גופני
לגן הילדים ולבית הספר היסודי והעל-יסודי הממלכתי והממלכתי דתי
תשנ"א