Home
  education - חינוך

קדם-יסודי

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3
הממלכתי והממלכתי דתי; הערבי והדרוזי
תשנ"ה
תכנית מסגרת
לילדים מתקשים בגיל הרך, בגן הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד
תשנ"ז
מקרא
לחינוך הקדם יסודי
מתוך תכנית הלימודים במקרא
לכיתות א'-י"ב, תשס"ג
מקרא
לבית הספר הדתי, גן א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשנ"ג
ציור וחינוך אמנותי
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, גן וכיתות א'-ו'
מהדורה ראשונה, תשל"ח