Home
  education - חינוך
קול ההתחלות


אוה פיטליק

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎3 (ינואר 1999): 104-91.

המאמר דן בהוראת המוזיקה בבתי הספר באמצעות שירת המקהלה, תוך התבססות על ספר ההדרכה למורה-המנצח ולתלמיד קול ההתחלות, פרי עטה של המחברת. המאמר פותח בדיון תמציתי במטרותיה העיקריות של הוראת המקהלה - ובכמה מיסודות הידע, המיומנויות ותהליכי הלמידה הנדרשים להשגת מטרות אלו - תוך התיחסות לערכם של לימודים אלו אף מעבר למטרות הספציפיות של הוראת המוזיקה. לאחר מכן מוצגת דוגמה ליחידת לימוד ("השמיעה") מתוך ספרה של המחברת, המכילה הסברים תאורטיים והצעות לתרגילים.