Home
  education - חינוך
מחקר בחינוך המוזיקלי


השפעת ספריית קלטות בית ספרית על הרגלי ההאזנה במוזיקה / אוה בראנד
היכולת לזיהוי סגנונות במוזיקה והקשר בינה לבין גיל ונסיון מוזיקלי / אורלי רימון
מחקר איכותי בחינוך מוזיקלי: משימות בסיסיות ויישומיות / ליאורה ברסלר
אתה שומע מה שאני שומעת? על דרכי האזנה / קלאודיה גלושנקוף