Home
  education - חינוך
מה, לעזאזל, עושה מחשב בחדר המוזיקה שלי?


נדב גפני

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎1 (ינואר 1996): 27-12.

המחשב הוא אמצעי רב-ערך להעשרת לימודי המוזיקה בבתי הספר, אך יש לנצל אותו בתבונה, תוך שמירה על העיקרון "תכנים לפני תוכנה"; כלומר, יש להתאים את רכישת התוכנה והציוד למטרות החינוכיות, ולא את תוכנית הלימודים - לתוכנות שנרכשו. בהתאם לעיקרון זה, המחבר בוחן מגוון של תוכנות מחשב על-פי מידת התאמתן להוראה בבתי הספר. הסקירה מתייחסת הן ללומדות (המיועדות מלכתחילה למטרות דידקטיות) והן לתוכנות כלליות לכתיבת מוזיקה, תזמור ואלתור (שניתן להשתמש בהן בהקשרים דידקטיים), כמו גם לשימושים אפשריים באינטרנט. המחבר מצביע על הציוד החיוני לתפעולן הנאות של תוכנות אלו ומדגיש את חובתם של המורים להחליט האם וכיצד להשתמש במחשב מתוך היכרות אישית עם הכלי (אף כי במקרים רבים הם יוכלו לקבל סיוע טוב מתלמידיהם בתחום זה).

נספחים: ביבליוגרפיה לתוכנות ותקליטורים (עמ' ‎26); אתרים באינטרנט (עמ' ‎27).