education - חינוך

לתכ"ל מקרא ממ"ד >>

תכנית הלימודים לגיל הרך

"מסיפורי תורה" להוראת תורה / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג
סיפורי מקרא בגן הילדים הדתי / דבורה אלכסנדר
בעקבות הסיפור "משה" של יאנוש קורצ'אק -
כמה הרהורים על סיפור סיפורי התורה לילדים בגיל הרך / רפאל צבי אהרונסון
פרשת השבוע לגיל הרך / שמואל אויערבך