Home


האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ממקד את פעילותו בחמישה תחומים:
א. ייזום, פיתוח, עיבוד ופרסום תכניות לימודים לכל אוכלוסיות התלמידים בכל דרגות הגיל. פיתוח תכניות לימודים ושכתובן יעשה ברוח המדיניות הפדגוגית, המכוונת על ידי המשרד ובהתאם לתפוקות הנדרשות על ידי המזכירות הפדגוגית.
ב. אחריות לפיתוח עזרי הוראה-למידה הנחוצים למימוש תכניות הלימודים החדשות והתכניות המתעדכנות בכל תחומי הדעת לתלמידי כל המגזרים בכל דרגות הגיל.
ג. שיתוף פעולה עם גורמים במשרד היוזמים מהלכים פדגוגיים כדי לתת ייצוג להיבטים קוריקולריים רלוונטיים.
ד. פיתוח חומרי הדרכה העוסקים בסוגיות מרכזיות כגון: חלופות בהערכה; טקסט וקונטקסט בהוראה-למידה במקצועות במדעי הרוח והחברה; השפעתם של מחשוב ותקשוב על בניית תכניות לימודים בתחומי דעת שונים ועל דרכי מימושן.
ה. גיבוש כלים למשוב בית ספרי לכל דרגות הגיל, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד.