education - חינוך 
 

למידה מחוץ לכיתה


הקדמה
"אמנם ניתן לבצע התנסויות רבות בחדרי הכיתות, במעבדות ובאמצעים אחרים הקיימים בבתי הספר. עם זאת, מספר גדול של מושגים, מיומנויות ורעיונות הנכללים בתכנית הלימודים, אינם ניתנים להמחשה בדרך של התנסות, אלא בסביבתם הטבעית, דהיינו מחוץ לכיתה" (מתוך דוח הוועדה לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית, האגף לתכניות לימודים, פברואר 1998).

נתוניה הטבעיים של מדינת ישראל מציבים אותה כמקום אידיאלי למימוש הפוטנציאל הלימודי הגלום בסביבות לימוד מחוץ לכיתה. שפע של אתרים ומוסדות בכל תחומי הלימוד במדע ובטכנולוגיה, הקרבה היחסית שלהם אל אזורים מיושבים, מגוון סוגי התשתיות ומיני היצורים החיים, תנאי האקלים הנוחים - כל אלה צריכים להוות סביבות ותנאים משמעותיים ללמידה מחוץ לכיתה, כמרכיב מרכזי של למידה בדרך של התנסות ממשית.

בסביבת הלימוד מחוץ לכיתה יפגשו התלמידים עם עולם המציאות ההוליסטי, המשקף את הממד הרב-תחומי, וכן ייחשפו להמחשות קונקרטיות, שמתגברות על מגבלות הכיתה בהתמודדות עם תופעות מופשטות ומילוליות. התנסות חוויתית של הלמידה תתרום להתפתחותם של הלומדים מן ההיבט ההכרתי, הריגושי והמוטורי.

הוועדה לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית, שבראשה עמד דר' ניר אוריון ממכון ויצמן למדע, המליצה להבחין בין סביבות פתוחות (תחת כיפת השמיים) לבין סביבות סגורות (בתוך מבנה), וכן בין סביבות שהותאמו לביקורי תלמידים (כמו מוזיאון) לבין סביבות שאינן מותאמות לביקורי קהל (כמו מפעלי תעשייה). הבחנות אלה יסייעו בידי הנהלת בית הספר וצוות ההוראה לתכנן את הלמידה מחוץ לכיתה, ולהיערך לקראת פעילות חוץ-כיתתית המשתלבת בתכנית הלימודים, ואף עומדת בתנאים הבטיחותיים הדרושים.

בתכנון הלמידה מחוץ לכיתה יש להתייחס הן להיבט הפדגוגי והן להיבט הארגוני.

מן ההיבט הפדגוגי והמקצועי יש לתכנן את הפעילות מחוץ לכיתה כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים, וכן לתת את הדעת על עניינים אלה:
 1. זיהוי המושגים, העקרונות והמיומנויות שמזמנים (במיוחד) פעילויות מחוץ לכיתה.

 2. תכנון המטרות האופרטיביות של הלמידה מחוץ לכיתה והגדרת תוצרי הלמידה.

 3. מיפוי 'תחנות למידה' או 'שדות למידה' (סביבות או אתרי למידה) בעלי תרומה ייחודית להשגת מטרות הלמידה. רישום המצאי הפיזי והפוטנציאל ההוראתי הטמון בכל 'תחנת למידה'. במיפוי סביבות הלמידה מחוץ לכיתה יש להבליט את משאבי הסביבה הקרובה המצויים בכל בית ספר ולהרבות להשתמש בהן.

 4. תכנון דידקטי של הפעילויות (ראו להלן פירוט של שלבים).

היערכות צוות ההוראה לפעילויות מחוץ לכיתה בנושאים מסוימים תכלול את השלבים האלה:

א. הכנת מיפוי הוראתי
 1. מיפוי תכנית הלימודים וסימון המושגים והמיומנויות הרלוונטיים לנושא.

 2. בחירת 'תחנת למידה' מתאימה.


ב. הכנת מערך שיעור חוץ-כיתתי
 1. הכנת התלמידים בכיתה או במעבדה

 2. פעילות חוץ-כיתתית הכוללת משימות מוגדרות שמפורטות בדפי עבודה. המשימות שיוטלו על התלמידים יכללו שלבי עבודה שיתייחסו לעניינים אלה: תיאור המקום, תיאור המטלה, דרכים לאיסוף הנתונים (למשל צפייה או מדידה), פעולות (כגון מיון חומרים, חקירה באמצעות שאלות מנחות), שימוש בעזרים (שקיות, מכשירי מדידה, ערכות למעבדת שדה) ודרכים לרישום הממצאים (למשל בטבלה).

ג. סיכום
  סיכום שיעור הוא נוהל שגרתי נפוץ ביותר. עם זאת (מעבר להיבט התוכני), חשוב לתכנן את הסיכום כאירוע למידה היותר רצף משמעותי בין הפעילות שמחוץ לכיתה לבין הפעילות השוטפת של הלימוד במעבדה, ובכך להפוך את הלמידה מחוץ לכיתה לחלק אינטגרלי של לימוד המקצוע.

מן ההיבט הארגוני והלוגיסטי של אירועי למידה מחוץ לכיתה יש לבצע פעולות אלה:
 1. הכנה מקדימה מעשית של צוות המורים והשתלמותם (כגון סיור הכנה בסביבה הקרובה או בשדה, ביקור הכנה במוזיאון או במפעל ועוד).

 2. אישור הנהלת בית הספר (בהתאם לדרישות משרד החינוך, התרבות והספורט בכל הנוגע לנהלים הארגוניים והבטיחותיים בתוך בית הספר או מחוצה לו).

 3. כתיבה והפצה של דפי הוראות או הנחיות להורים ולתלמידים.

 4. תיאום עם הגורמים הרלוונטיים מחוץ לבית הספר (למשל מוסד מארח).

 5. תיאום עם הגורמים הרלוונטיים בתוך בית הספר (למשל מורים שמלמדים מקצועות אחרים).

לצורך תכנון הלמידה מחוץ לכיתה מומלץ להיעזר בחוברת ההוראה בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית (האגף לתכניות לימודים, התשנ"ו), בדוח הוועדה לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית (פברואר 1998) ובדוגמאות להצעות שמפורטות להלן.

בהמשך מוצגות שתי רשימות הכוללות דוגמאות לפעילות שניתן לקיים מחוץ לכיתה או למעבדה, בחצר בית הספר או מחוץ לביה"ס במתכונת של סיורים, הפעלות וניסויי שדה, ביקור במוזיאונים, ביקור במפעלי תעשייה ובמוסדות ציבור ופרויקטים אשר מן הראוי לקיים בכל הנושאים המרכזיים בכל שכבות הגיל.

במסגרת השעות המוקצות ללימוד מחוץ לכיתה, חובה לקיים לפחות פעילות אחת (או שילוב בין פעילויות שונות) מכל רשימה (להלן) בכל אחת משכבות הגיל (א-ו). מן הראוי לציין כי פעילויות אלה מהוות דוגמאות אשר ניתן לבחור מתוכן או לקיים פעילויות דומות הנשענות על משאבי הסביבה הקרובה.

מן הראוי לציין שוב, כי סיורים וביקורים יתוכננו בהתייעצות עם מנהל בית הספר ויתקיימו רק לאחר אישורו, תוך הקפדה על נוהלי המשרד לגבי סיורים וביקורים, ובעיקר אלה שמחוץ לתחום בית הספר. ׂ


הכרת בתי גידול, תופעות ועקרונות באמצעות סיורים בטבע ובסביבה הקרובה.
הפעילויות משתלבות בעיקר בתחומי מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ והסביבה.
 1. הכרת הסביבה הקרובה.

 2. קרקע וסלעים טבעיים בסביבה.

 3. סביבות חול ומאפייניהן.

 4. הכרת החורש.

 5. חוף ים ומאפייניו.

 6. מדבר ומאפייניו.

 7. הכרת קשרי גומלין בין יצורים לבין עצמם ובינם לסביבתם.

 8. ביקור בגן זואולוגי.

 9. מעקב אחר גידול יצורים חיים בפינת חי בבית הספר או בסביבה.

 10. ביקור בגן בוטני.

 11. מעקב אחר גידול צמחים בסביבה הקרובה בעונות השנה השונות.

 12. ביקור במוזיאונים או במכונים שיש בהם מוצגים ופעילויות במדע ובטכנולוגיה.

 13. מעקב אחר תופעות מזג אוויר בעונות השנה.

 14. ביקור בתחנה מטאורולוגית.

 15. ביקור בחווה חקלאית.
תעשייה, סביבה וחברה.
הפעילויות משתלבות בעיקר בתחומי מדעי החומר, טכנולוגיה, חברה וסביבה.
 1. הכרת אתרי תעשייה בסביבה הקרובה.

 2. ביקור במפעל.

 3. הכרת מבנים ומערכות טכנולוגיות בשכונה או בעיר (כגון מוסדות ציבור ורמזורים).

 4. הכרת משאבי טבע בסביבה הקרובה.

 5. מקורות אנרגיה וניצולם בסביבה הקרובה.

 6. ביקור בתחנת כוח.

 7. פרויקט מחויבות אישית וחברתית לטיפוח הסביבה הקרובה.

 8. תכנון שכונה או עיר.

 9. משימה כיתתית (או בית ספרית) בתחום קידום הבריאות.

 10. ביקור במוזיאונים או במכונים המציגים ציוני דרך בהתפתחות העולם מעשה ידי אדם, ומדגימים יישומים בתחומי המדע וטכנולוגיה, תוך התייחסות להיבטים חברתיים, ערכיים והלכתיים.