Home
  education - חינוך

על-יסודי

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

היסטוריה
לבית הספר הממלכתי, י'-י"ב
תשס"ג
היסטוריה
לבית הספר הדתי, י'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשל"ט
(אזל, מהדורה חדשה בהכנה)
לימודי החברה
לבית הספר הכללי, י'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשל"ט
גיאוגרפיה
לבית הספר הכללי והדתי,
חלק א', ב', ג', לכיתות י'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשל"ז
(אזל, מהדורה חדשה בהכנה)
הצעת תכנית לשעת המחנך
לבית הספר הכללי והדתי, ז'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשמ"ה
אזרחות
לכל בתי הספר העיוניים בישראל י'-י"ב
(יהודים - כלליים ודתיים - ערביים ודרוזים)
מהדורה מעודכנת, תשס"ב
פסיכולוגיה
תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי, י'-י"ב
מהדורה חדשה, תשנ"ח
סוציולוגיה
תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
מהדורה ראשונה, תשנ"ח
אנתרופולוגיה
תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
מהדורה ראשונה, תשנ"ח
כישורי חיים
לכיתות ז' - י"ב לכל המגזרים
בהכנה
תקשורת
לבית הספר הדתי, י' - י"ב
בהכנה
מתודולוגיה
לכל המגזרים
בהכנה
מדעי המדינה
לכל המגזרים
בהכנה
התנסות אזרחית פעילה
לכל המגזרים
בהכנה
חוק ומשפט
לבית הספר הכללי
בהכנה לדפוס
כלכלה
לכל המגזרים
בהכנה
חינוך לתרבות הפנאי
תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות
א' - י"ב בבהית הספר הממלכתי
תשנ"ו
חינוך לתרבות הפנאי
תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות
א' - י"ב בבהית הספר הדתי
תשנ"ח
חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח
תרבות בהתנהגות בדרכים

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
למגזר הערבי והדרוזי, גן וכיתות א' - י"ב
מהדורה ראשונה, תשנ"ד
ארכיאולוגיה
מהדורה ראשונה, תשנ"ה
סוציולוגיה
תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
מהדורה ראשונה, תשנ"ח
אנתרופולוגיה
תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
מהדורה ראשונה, תשנ"ח
תקשורת המונים
לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
י' - י"ב
מהדורה ראשונה, תשנ"ג
הסדנה לכתיבה עיונית ועבודות גמר
תכנית בחירה לחטיבה העליונה של בית הספר
הכללי והדתי ושל בית הספר הערבי
מהדורה ראשונה, תשנ"א
יזמות
כיתות י' - י"ב
תש"ס
חינוך גופני
תכנית בחירה לבחינת בגרות לחינוך הממלכתי,
הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי.
תכנית חדשה, תשס"א.
כדוריד וכדורסל
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי , לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ד
כדורעף וכדורגל
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי , לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ט
מחול
תכנית בחירה לבחינת בגרות במחול
לחטיבה העליונה
תשמ"ט
אתלטיקה קלה
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי , לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס
משחקי מחבט לכיתות ה' - י'
נושאים מתוך תכניות הלימודים
בחינוך הגופני לבתי הספר
היסודיים והעל יסודיים
תשס"א
תכנית העשרה בחינוך הגופני
תכנית מסגרת לפעילויות למידה
נוספות לאלה המוצעות בתכנית
הלימודים בחינוך הגופני
תשס"ב