Home
  education - חינוך

יסודי

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

מולדת, חברה ואזרחות
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, ב'-ד'
תשס"ג
תולדות היישוב
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי ב'-ו'
מהדורה שנייה, תשמ"ט
היסטוריה
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, ו'-ט'
מהדורה שנייה, תשל"ה
(מהדורה חדשה לבית הספר הממלכתי דתי, בהכנה)
היסטוריה
לבית הספר הממלכתי, ו'-ט'
מהדורה שנייה מתוקנת, תשנ"ח
גיאוגרפיה
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, ה'-ט'
מהדורה חדשה, תשנ"ח
חינוך חברתי
לבית הספר היסודי הממלכתי
מהדורה ראשונה, תשמ"ז
תקשורת המונים
חינוך לצפייה מַעריכה וביקורתית בטלוויזיה ובקולנוע
לבית הספר היסודי הממלכתי תשנ"ה
חינוך לתרבות הפנאי
תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות א' - י"ב
בבית הספר הממלכתי
תשנ"ו
חינוך לתרבות הפנאי
תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות א' - י"ב
בבית הספר הממלכתי דתי
תשנ"ח
חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח
תרבות בהתנהגות בדרכים

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
למגזר הערבי והדרוזי
גן וכיתות א' - י"ב
מהדורה ראשונה , תשנ"ד
חינוך גופני
לגן הילדים ולבית הספר היסודי והעל
יסודי, הממלכתי והממלכתי דתי
תשנ"א
מהדורה חדשה בהכנה
כדוריד וכדורסל
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי, לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ד
כדורעף וכדורגל
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי, לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס
התעמלות ספורטיבית
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לכיתות ג' - ו' בבית הספר היסודי
תשמ"ו
אתלטיקה קלה
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי, לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס
משחקי מחבט לכיתות ה' - י'
נושאים מתוך תכניות הלימודים
בחינוך הגופני לבתי הספר
היסודיים והעל יסודיים
תשס"א
תכנית העשרה בחינוך הגופני
תכנית מסגרת לפעילויות למידה
נוספות לאלה המוצעות בתכנית
הלימודים בחינוך הגופני
תשס"ב