Home
  education - חינוך


על-יסודי


אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

מקרא
לבית הספר הכללי, גן, א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשס"ג
מקרא
לבית הספר הדתי, גן א'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשנ"ג
תורה שבעל-פה ומחשבת חז"ל
לבית הספר הממלכתי, י'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשל"ח
תורה שבעל-פה
לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשמ"ז
דינים
לבית הספר הדתי, א'-י"ב
מהדורה שלישית, תשנ"ד
מחשבת ישראל
לבית הספר הכללי, י'-י"ב
תכנית חדשה תש"ס
מחשבת ישראל
לבית הספר הדתי, א'-י"ב
תשנ"ד
עברית
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, ז'-י"ב
תשס"ג
ספרות
לבית הספר הכללי, י'-י"ב
מהדורה חדשה, תש"ס
ספרות
לבית הספר העל-יסודי הדתי
מהדורה מתוקנת ומעודכנת, תשס"א
ספרות
תכנית בסיסית
לבית הספר העל-יסודי הדתי
מהדורה שנייה, תש"ן
אנגלית
עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי
תכנית חדשה, תשס"א
מיומנויות תרגום אנגלית-עברית
עברית-אנגלית

תכנית בחירה לבית הספר הכללי והדתי
י' - י"ב
מהדורה ראשונה, תשנ"א
צרפתית (אזל)
לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה ז'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשל"ו
תכנית חדשה בהכנה
ערבית
לבתי ספר עבריים, ז'-י"ב
מהדורה חדשה, תשנ"ד
עולם הערבים והאסלאם
לבית הספר העברי, י"א - י"ב
תשס"ג
השפה הרוסית
לכיתות ז'-י"ב
תשנ"ח
אמהרית
לבית הספר הכללי והדתי, ז'-י"ב
תשנ"ט
ספרדית
תכנית לימודים להוראת הספרדית
בבבית הספר העל יסודי
תשס"ב
מוזיקה
לכיתות א' - י"ב
לכל המגזרים, בהכנה.
פילוסופיה
לבית הספר הכללי, י' - י"ב
תשס"ב
אמנות התיאטרון
תכנית בחירה לחטיבה העליונה של בית הספר הכללי
מהדורה ראשונה, תשמ"ח
לימודי ארץ ישראל
תכניות בחירה לבית הספר הכללי י' - י"ב
מהדורה שניה, תשנ"ב
לימודי ארץ ישראל
תכניות בחירה לבית הספר הדתי י' - י"ב
מהדורה ראשונה, תש"ן
הסדנה לכתיבה עיונית ועבודות גמר
תכנית בחירה לחטיבה העליונה של בית
הספר הכללי והדתי ושל בית הספר הערבי
מהדורה ראשונה, תשנ"א
אמנות
תכנית לימודים לחטיבה העליונה
תשנ"ח


תאריך עדכון אחרון:09/04/2003