Home
  education - חינוך


יסודי


אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

מקרא
למערכת החינוך הממלכתית
מגן הילדים עד כיתה י"ב
מהדורה חדשה, תשס"ג
מקרא
לבית הספר הדתי, גן א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשנ"ג
תורה שבעל-פה
לבית הספר הממלכתי, ב'-ו'
מהדורה ראשונה, תשמ"ד
חגי ישראל ומועדיו
בבית הספר היסודי הממלכתי
קווים ורעיונות לבניית תכנית בית ספרית על פי המלצות דוח ועדת "שנהר".
מהדורת ניסוי, תשנ"ז
תגבור לימודי יהדות (תל"י)
בבית הספר הממלכתי א'-ט'
התשנ"ה
תכנית לימודים לבני מקרא
(היהודים הקראים) גן, א'-י"ב
תשנ"ו
תורה שבעל-פה
לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשמ"ז
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/toshba1.htm
דינים
לבית הספר הדתי, א'-י"ב
מהדורה שלישית, תשנ"ד
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/toshba1.htm
חינוך לשוני
עברית - שפה, ספרות ותרבות

לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי
מהדורה חדשה, תשס"ג
(תכנית חדשה בחינוך לשוני בשלבי הכנה מתקדמים)
פירוט תכנית הלימודים בלשון וספרות
לבית הספר היסודי הממלכתי דתי
מהדורה ראשונה, תשמ"ו
אנגלית
עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי
תכנית חדשה, תשס"א
ערבית מדוברת
לבית הספר היסודי העברי, ד'-ו'
מהדורה ראשונה, תשמ"ה
מוזיקה
לכיתות א' - י"ב
לכל המגזרים. בהכנה.
ציור וחינוך אומנותי
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
גן וכיתות א'- ו'
מהדורה ראשונה, תשל"ח
אמנות התיאטרון
לגן הילדים ולכיתות א' - ט'
תשנ"ח


תאריך עדכון אחרון:09/04/2003