Home
  education - חינוך


חטיבת ביניים


אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

מקרא
לבית הספר הכללי, גן, א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשס"ג
מקרא
לבית הספר הדתי, גן, א'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשנ"ג
תורה שבעל פה
לבית הספר הממלכתי, ז'-ט'
מהדורה ראשונה, תשל"א
תורה שבעל פה
לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
מהדורה שנייה, תשמ"ז
‎http://www.daat.ac.il/daat/toshba/toshba1.htm
דינים
לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
מהדורה שלישית, תשנ"ד
‎http://www.daat.ac.il/daat/toshba/toshba1.htm
תגבור לימודי יהדות (תלי"י)
בבית הספר הממלכתי א'-ט'
תשנ"ה
מחשבת ישראל
לבית הספר הממלכתי דתי, ז'-ט'
תשס"ב
עברית
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי ז'-י"ב
תשס"ג
ספרות
לבית הספר הכללי, ז'-ט'
מהדורה חדשה, תשנ"ב
ספרות
לבית הספר הדתי, ז'-י"ט
מהדורה שנייה, תשנ"א
אנגלית
עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי
מהדורה חדשה, תשס"א.
ערבית
לבתי ספר עבריים, ז'-י"ב
מהדורה חדשה, תשנ"ד
צרפתית
לבית הספר הכללי והדתי, ז'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשל"ו (אזל)
תכנית חדשה בהכנה
אמהרית
לבית הספר הכללי והדתי, ז'-י"ב
תשנ"ט
מוזיקה
לכיתות א' - י"ב
לכל המגזרים, בהכנה.
ציור וחינוך אומנותי
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
ז' - ט'
מהדורה ראשונה, תשל"ח
אמנות התיאטרון
לגן הילדים ולכיתות א'- ט'
תשנ"ח


תאריך עדכון אחרון:09/04/2003