Home
  education - חינוך

חטיבת ביניים

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
 רח' קרליבך 29, תל-אביב
 טלפון: 03-5614121

היסטוריה
לבית הספר הממלכתי, ו-ט'
מהדורה שנייה מתוקנת, תשנ"ח
היסטוריה
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי ו'-ט'
מהדורה שנייה, תשל"ה
(מהדורה חדשה לבית הספר הממלכתי דתי , בהכנה)
אזרחות
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי ז'-ט'
מהדורה חדשה, תש"ן
גיאוגרפיה
לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי הערבי והדרוזי, ה'-ט'
מהדורה חדשה, תשנ"ח
חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע
לבית הספר הממלכית והממלכתי דתי ז'- ט'
מהדורה ראשונה תשנ"ד
הצעת תכנית לשעת המחנך
לבית הספר הכללי והדתי, ז'-י"ב
מהדורה ראשונה, תשמ"ה
התנסות אזרחית פעילה
תכנית רב גילאית לכל המגזרים
בהכנה
כישורי חיים
לכיתות ז' - י"ב בכל המגזרים
בהכנה
חינוך לתרבות הפנאי
תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות
א' - י"ב בבית הספר הממלכתי
תשנ"ו
חינוך לתרבות הפנאי
תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות
א' - י"ב בבית הספר הממלכתי
תשנ"ח
חינוך לבטיות בדרכים ולטיפוח
תרבות התנהגותית בדרכים

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
למגזר הערבי והדרוזי, גן וכיתות א' - י"ב
מהדורה ראשונה, תשנ"ד
חינוך גופני
לגן הילדים ולבתי הספר היסודי והעל
יסודי, הממלכתי והממלכתי דתי
תשנ"א
מהדורה חדשה בהכנה
כדוריד וכדורסל
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי , לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ד
כדורעף וכדורגל
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי , לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ט
אתלטיקה קלה
נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי , לחטיבת
הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס
משחקי מחבט לכיתות ה' - י'
נושאים מתוך תכניות הלימודים
בחינוך הגופני לבתי הספר
היסודיים והעל יסודיים
תשס"א
תכנית העשרה בחינוך הגופני
תכנית מסגרת לפעילויות למידה
נוספות לאלה המוצעות בתכנית
הלימודים בחינוך הגופני
תשס"ב