Home
  education - חינוך
מן המיקרו אל המקרו: ההיבט המבני של יצירותי המוזיקליות
עיון בסרט המגנטי "גלימת הלילה" ובקנטטה "כשני ענפים"


ציפי פליישר

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎3 (ינואר 1999): 90-71.

במאמר מציגה המלחינה ציפי פליישר שתיים מיצירותיה המבוססות על טקסטים בערבית ספרותית - הסרט המגנטי גלימת הלילה (‎1988) למילים מאת המשורר הערבי-ישראלי מוחמד ע'נאים, והקנטטה כשני ענפים (‎1989) למילים מאת חַ'נְסַא (משוררת בדווית מן המאה השישית לספירה) למקהלה ולאנסמבל קאמרי המכיל כלים ערביים ומערביים כאחד. שתי היצירות מבטאות את הרצון לדיאלוג עם התרבות הערבית השכנה מתוך לימוד שורשי שפתה המוזיקלית והוורבלית כאחד. המאמר סוקר את תהליכי ההלחנה של שתי היצירות ומקורות ההשפעה עליהן ומצביע על היבטים ניתוחיים מרכזיים (מרקם, שימוש בחומר מלודי שאול ועיבודו, יחסי טקסט-מוזיקה וכיוצא באלה). כן מצביעה המחברת על ההיבטים הפדגוגיים של יצירותיה. העבודה על גלימת הלילה, המבוססת על קולותיהם של ילדים בדווים בני רהט המדקלמים את שירו של ע'נאים, היוותה התמודדות עם עולמם החווייתי של הילדים, והתוצר הסופי עשוי להזין קהלים רבים של ילדים-מאזינים. כשני ענפים, לעומת זאת הוא, מהווה אתגר חשוב לזמרים מערביים, מצריך היות והוא מצריך התמודדות עם שפה מוזיקלית-אסתטית בלתי מוכרת תוך פיתוח טכניקות ווקליות חדשות.

נספחים:
‎1) תיאור מפגשים עם האבובן היינץ הוליגר, הצ'לן זיגפריד פאלם ונגנית הקאנון וַרְטוּהִי לֵפֵּזְ'יַאן בעת תהליך הלחנת היצירות (עמ' ‎86-84);
‎2) לוח הגייה לערבית של ה-‎International Phonetical Association (עמ' ‎87);
‎3) הפרטיטורה לסרט המגנטי גלימת הלילה (עמ' ‎88).