Home
  education - חינוך
פרק שלישי - סוגיות


שונות התלמידים


פרט לשונות התלמידים בכיתה, יש קבוצות תלמידים שמסיבות שונות ישיגו את הרמות המוגדרות על ידי ציוני הדרך במועדים אחרים. לכן יישום תכנית הלימודים לתלמידים אלה שונה ומחייב תשומת לב מיוחדת.
אוכלוסיות אלו מתוארות להלן:
תלמידים דוברי אנגלית כשפת אם, או שגדלו בבית דו-לשוני או שחיו ולמדו בסביבה דוברת אנגלית.
תלמידים דוברי ערבית, שלימודי השפות שלהם בבית הספר כוללים ערבית תקנית מודרנית בצד עברית ואנגלית.
תלמידים עולים חדשים שצריכים ללמוד עברית כשפה שנייה וכן אנגלית כשפה זרה.
תלמידים שבשל נסיבות סוציו-אקונומיות אינם מוכנים כהלכה ללימודים.
תלמידים שיש להם צרכים מיוחדים, כגון בעיות בשמיעה ובראייה, דיסלקציה, קשיים במיקוד ובעיות בתחום הרגשי והקוגנטיבי.

המלצות לבתי הספר ליישום תכנית הלימודים

להלן ההמלצות לבתי הספר בדבר יישום תכנית הלימודים. ההמלצות מחולקות לשלוש קבוצות: מדיניות בית הספר, משאבי הוראה הולמים ולוח זמנים.

מדיניות בית הספר:

תוכניות הוראת השפה
היוזמה להוראת האנגלית בכיתות הנמוכות של בית הספר צריכה לקחת בחשבון את הצורך של התלמידים לרכוש כישורי לשון ואוריינות בסיסיים בעברית, או בערבית ובעברית, לפני שילמדו אנגלית. כמו כן יש להתחשב בזמינות מורים מתאימים ומציאת חומרי לימוד מתאימים.

על מנת להבטיח רצף בהוראת האנגלית מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה, יש לפתח את תוכניות הלימוד ברמה האזורית. ולכן, המורים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה חייבים לתאם את התכניות להוראת אנגלית של השכבות השונות.

העסקת מורים ופיתוח צוות ההוראה
מורים לאנגלית חייבים להיות מורים מוסמכים להוראת האנגלית ומצוידים ברשיון מטעם משרד החינוך. יש לעודד את המורים להשתתף בהשתלמויות להכשרת מורים המוצעות על ידי הפיקוח על לימודי האנגלית, האוניברסיטאות והמכללות להכשרת מורים. יש לעודד את המורים גם להיות חברים בארגונים מקצועיים, כגון הארגון הישראלי למורים לאנגלית (ETAI).

יש לקיים בקביעות ישיבות צוות במסגרת לוח הזמנים של המורים, ולייחד בהן זמן לפיתוח חומרי הוראה מתאימים ולדיון בסוגיות הקשורות להוראת האנגלית. מומלץ שללימודי האנגלית יוקצה חדר משאבים, ובו ספרות מקצועית, מחשבים וחומרי משאב נוספים.


שילוב תכניות לימודים
המורים צריכים למצוא דרכים לשלב את השימוש באנגלית בתחומי דעת אחרים בתכנית הלימודים. המורים לאנגלית, בשיתוף עם מורים במקצועות אחרים, כמו מדע והיסטוריה, יכולים לחפש דרכים לתאם את שיעוריהם ולפתח חומרי לימוד בין-תחומיים. המורים לאנגלית צריכים גם לחפש דרכים לשיתוף פעולה עם מורים של שפות אחרות הנלמדות בבית הספר.

דיווח על התקדמות התלמידים
תכנית הלימודים, עם ציוני הדרך הרבים שלה, תחייב שיטות חלופיות לדיווח על התקדמות התלמידים בנושא האנגלית. התעודה תשקף את ביצועיו של התלמיד בארבעת תחומי הלמידה.

משאבי הוראה הולמים:

עזרים טכנולוגיים
חשוב מאוד שבכל בית ספר תהיה לפחות כיתה אחת המיוחדת לאנגלית. כיתה זו תצויד בעזרים הטכנולוגיים הבאים:
פינת האזנה (מכשיר הקלטה, קלטות-שמע, אוזניות וקלטות)
מחשבים מחוברים לאינטרנט וחומרה מתאימה
טלוויזיה
מכשיר וידאו וקלטות וידאו
מטול עילי ומסך

חומר מודפס
חשוב שכל כיתה תהווה סביבה עתירת-דפוס, ובכלל זה:
ספרייה של ספרים באנגלית או נגישות נוחה לספרים
חומרי לימוד ברמות שונות לשם עבודה עצמאית
עיתונים וכתבי עת
כרזות ותצלומים
משחקים
ספרי עיון

לוח זמנים:

שעות לשיעורי אנגלית
השעות ללימודי אנגלית תפוזרנה על פני כל השבוע.
שעות להוראה מתקנת
יש להקצות שעות להוראה מתקנת בידי מורים לאנגלית שהוכשרו לכך, עבור התלמידים המתקשים ללמוד אנגלית. זאת נוסף לשעות ההוראה הרגילות שלהם באנגלית.

לוח זמנים לפגישות צוות
פגישות צוות המורים לאנגלית תתקיימנה בקביעות במהלך שנת הלימודים.

קביעת לוח זמנים לפעילויות באנגלית מחוץ לתכנית הלימודים
בתי הספר יעודדו פעילויות באנגלית מחוץ לתכנית הלימודים, כגון קבוצות דרמה.