Home
  education - חינוך
סוף דבר


כתיבתה של תכנית לימודים ארצית חדשה הציבה בפנינו אחד מן האתגרים הגדולים ביותר עמם התמודדנו. המיזוג בין מודעות לתיאוריות עכשוויות של רכישת שפות זרות, למידה והערכה, המודעות למגוון של אוכלוסיית תלמידינו והמגבלות של המסגרת החינוכית - כל אלה הציבו בפנינו אתגר מורכב: עיצוב תכנית לימודים ארצית שתתייחס לכל אחד ממרכיבים אלה בנפרד, ועם זאת תשלב אותם זה בזה כדי ליצור מסמך מקצועי הולם.

במהלך פיתוחו של מסמך זה, נדונו מספר מסגרות מושגיות. אנו בטוחים שבחירתנו האחרונה - כתיבת מסמך המבוסס על סטנדרטים - תתרום רבות למערכת החינוך בישראל. המורים לאנגלית, ברמה המקומית וברמה הארצית, יהיו אחראים לכך שתלמידיהם יזכו להזדמנויות שוות, ושהם יוכלו להגיע לסטנדרטים שנקבעו במסמך שלפנינו.

המסמך הוא פרי עבודה של ארבע שנים, והוא משקף תגובות של מורים, מחברי ספרי לימוד, חוקרים, מפקחים על לימודי האנגלית ועל תחומים אחרים. אנו מקווים שמסמך זה כולל את כל המורכבויות של הוראת השפה ולמידתה, למרות שיתכן ואינו ממצה את כל האפשרויות והמורכבויות הטמונות בתחום זה. אנו מצפים שציוני הדרך יותאמו ויתווספו במהלך יישום המסמך בכיתות, ועל פי השינויים בצורכי התלמידים.

ועדת מחברי התכנית השלימה את המשימה של כתיבת תכנית הלימודים. קהילת אנשי מקצוע העוסקים בהוראת האנגלית בישראל אך מתחילה לצאת לדרך היעד המאתגר של יישום תכנית הלימודים. הסטנדרטים להוראת אנגלית כשפה זרה נקבעו בתכנית זו, ועל בתי הספר והמורים, ההורים והקהילות להתמודד עם האתגר ולאפשר לכל התלמידים לעמוד בו.

אנו מאמינים שתוכנית זו תתרום להוראת ולמידת האנגלית במערכת החינוך הישראלית. כפי שכתבנו בהקדמה, אנו בטוחים שמורים לאנגלית יוסיפו לתוכנית מפרי דמיונם וכך יחיו את הוראת ולמידת האנגלית בארץ.