Home
  education - חינוך
פרק ראשון - עקרונות


העקרונות שביסוד תהליך למידת שפה

העקרונות שביסוד תהליך למידת שפה

למידת השפה מתאפשרת כאשר התלמידים:
פתחו מיומנויות אוריינות בשפת האם.
זוכים לחשיפה מרבית לשפת היעד ולהזדמנויות לשימוש בשפה זו.
בעלי מוטיבציה ומוכנים להשקיע את המאמץ וההתמדה הדרושים ללמידת שפת היעד.
מפתחים דימוי עצמי חיובי בשפת היעד.
מפתחים בטחון ביכולתם להשתמש בשפת היעד.
מתבססים על ידע הקודם אודות השפה וידע עולם.
זוכים להזדמנויות ללמוד על ידי עשייה.
משתמשים בשפה כאמצעי לרכוש מידע בתחומים אחרים.
מודעים לדרך הלמידה שלהם וכיצד לפתח דרכי למידה טובות יותר ללימוד השפה.
מודעים למטרות הלימודיות.
משתמשים ביעילות באסטרטגיות למידה.
לוקחים אחריות ללמידה עצמאית.
מנתחים ועוסקים בחשיבה רפלקטיבית על למידתם.
מתקשרים, עובדים בשיתוף עם עמיתיהם ומחליפים מידע.
זוכים להזדמנויות לפתרון בעיות בשפת היעד.
זוכים בהזדמנויות לבחור בטקסטים ובמטלות על פי העדפותיהם האישיות.
זוכים לעידוד להתנסות בשליטתם הגוברת בשפה ואינם חוששים לטעות.
חשים אתגר במסגרת יכולת הביצוע האפשריים שלהם.
חשים שהם מתקדמים.
רואים שיש תועלת במה שהם לומדים.
זוכים להזדמנויות לפתח הרגלי קריאה עצמאיים.
זוכים להזדמנויות להשתמש בשפת היעד מחוץ לכיתה.
מונעים להמשיך ולמצוא מידע על בני אדם, על תרבויות, על מוזיקה וספרות הקשורים לשפת היעד.

העקרונות שביסוד הוראת שפה

להלן עקרונות להוראת שפה, לאור ההנחיות שהוצגו עבור לימוד שפה.

הוראת שפה יעילה יותר כשהמורים:
יוצרים סביבה עשירת-שפה, המעניקה לתלמידים הזדמנויות רבות לפגוש במגוון של גורמים ממריצים, מילוליים וחזותיים, ולהשתמש בשפה, בהקשרים ובמשלבים שונים.
מעודדים פיתוח דימוי עצמי חיובי על ידי הטלת מטלות מכוונות-הצלחה והיזון חוזר חיובי.
יוצרים סביבה תומכת המאפשרת ללומדים ליטול סיכונים, לטעות ולהתנסות בשפה.
מפעילים ובונים את ידע העולם של התלמידים.
לוקחים בחשבון את התפתחותם הקוגניטיבית והלשונית של התלמידים.
מודעים ורגישים לשוני בין התלמידים ומתאימים את דרכי ההוראה על פי צרכיהם.
מעודדים את האוטונומיה של התלמידים.
מסייעים לתלמידים לפתח מודעות לשימוש באסטרטגיות למידה מתאימות.
מאפשרים לתלמידים לגלות בעצמם מה הם יודעים ומה הם אינם יודעים.
יוצרים מצבים המחייבים פתרון בעיות.
נותנים היזון חוזר, מתמשך ובונה.
יוצרים הזדמנויות לפעילויות משותפות בין התלמידים.
משלבים בשיעוריהם פעילויות המבוססות על מטלות בצוע.
מאפשרים בחירה לתלמידים.
מעודדים את התלמידים להשתמש בשפת היעד מחוץ לכיתה.
מגרים את התלמידים להרחבת אופקיהם באמצעות השימוש בשפת היעד.

העקרונות שביסוד בחירת חומרי למידה

חומרי לימוד הם כל משאב (מסורתי, אלקטרוני או דיגיטלי), המשמש ללמידת השפה ולמטרות הוראה, כגון ספרי לימוד, עיתונים, קלטות, סרטי וידאו וחומר באמצעות מחשב. להלן אמות המידה לבחירת החומרים.

חומרי לימוד מתאימים כאשר הם:
מותאמים לתחומי העניין של התלמידים, לניסיונם ולידיעותיהם.
מאפשרים תקשורת מעניינת ובעלת משמעות.
מעשירים את הידע הכללי של התלמידים.
מרחיבים את ידע העולם של התלמידים על ידי חשיפתם לאירועים עכשוויים רלוונטיים.
תואמים את רמת הידע הלשוני של התלמידים.
מעודדים פרויקטים יזומים על ידי תלמידים.
מעודדים את התלמידים לחפש מידע נוסף.
מוצגים במגוון סוגי טקסט ומשמשים למטרות שונות.
מזמנים שימוש ותרגול בשפה מתוך הקשר.

העקרונות שביסוד בחירת הנושאים

להלן אמות המידה לבחירת התוכן של חומרי הלמידה.

התוכן מתאים כאשר הוא:
אינו מוטה, אינו נגוע בדעות קדומות ואינו פוגע או סטריאוטיפי.
מתחשב בקשת רחבה של רקעים - דתיים, תרבותיים ואתניים, ותחומי העניין המגוונים של התלמידים בישראל.
מגרה את התעניינות התלמידים לקריאה אקסטנסיבית, להנאות הספרות ולתועלת שבידיעת האנגלית מעבר לכיתה.

העקרונות שביסוד בחירת המטלות:

להלן אמות המידה לעיצוב המטלות.

מטלות מתאימות כאשר הן:
שקופות לתלמידים במונחי היעדים והתהליך.
מתמקדות הן בתהליך והן בתוצר.
מתקשרות לניסיון הקודם של התלמידים.
כוללות הזדמנויות לתקשורת בין תלמידים כגון עבודה בזוגות או בקבוצות.
יוצרות מגוון תפוקות.
מעודדות חשיבה מסתעפת.
מעודדות דרכי ביטוי שונות.
מאפשרות פתרון בעיות וחשיבה ביקורתית כגון ניתוח, השוואה, הכללה, ניבוי, השערת השערות, בכל רמות הלמידה.
מזמנות חשיבה רפלקטיבית, הערכת עצמית והערכת עמיתים.
מעודדות תלמידים להשתמש באנגלית כאמצעי להשגת מידע בתחומי דעת אחרים.
מרחיבות את אופקי התלמידים ומניעות אותם להמשיך לחפש מידע על אנשים, תרבויות, מוזיקה וספרות באמצעות האנגלית.
מזמנות אפשרויות ממשיות (או סימולציות) ליישום או עיבוד ידע חדש.
משלבות מבנה לשוני עם תוכן משמעותי.

הערכת הישגים בכיתה

* שיטות ההערכה בתחום הוראת האנגלית בישראל נבחנות עכשיו בהתאם לתכנית הלימודים החדשה.
ההערכה נחשבת לחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה. היא כרוכה באיסוף עדויות על למידה במשך פרק זמן, תוך שימוש במגוון דרכי הערכה. יעדי ההערכה הם לתת היזון חוזר גם על ההתקדמות בתהליך וגם על התוצר לקראת השגת הסטנדרטים. הערכה מעצבת (תוך כדי) והערכה מסכמת (תוצאה סופית) נעשות תוך שימוש במבחנים המקובלים ובשיטות הערכה חלופיות. כיוון שגם לשיטות ההערכה המקובלות וגם לאלה החלופיות יש מגבלות, אין משתמשים רק באחד הסוגים, אלא רואים בשניהם רכיבים משלימים של תהליך ההערכה.

ההערכה מתמקדת בכושרם של התלמידים ליישם את הידע שרכשו באנגלית במצבים בעלי משמעות. להלן עקרונות ההערכה של התלמידים:

הערכה מעצבת ומסכמת
ההערכה מתמקדת גם בתהליך הנמשך וגם בתוצר.
ההערכה לוקחת בחשבון רמות התקדמות שונות בפיתוח השפה של התלמידים.
הערכת השגת הסטנדרטים מתבצעת ע"י איסוף מידע ודיווח עליו באמצעים מגוונים.

חלופות בהערכה
משתמשים במגוון שיטות הערכה במדידת היכולת הלשונית.
ההיזון החוזר מתבסס על איסוף עדויות ממגוון מקורות.
תהליכים ומוצרים קבוצתיים נכללים בהערכת ההישגים בכיתה.
על ההערכה לכלול מטלות המטפחות מעורבות תלמידים וחשיבה רפלקטיבית על למידתם, ומאפשרות לתלמידים להשתמש באסטרטגיות למידה ומשאבים שונים.

הדרישות ואמות המידה של ההערכה
יש צורך במגוון רחב של הזדמנויות להערכה.
התלמידים מוערכים בשלבים שונים של תהליך הלמידה.
ההערכה מקיפה את כל תחומי הכישורים הלשוניים.
יש להבהיר לתלמידים במפורש את התכנים ואת סוגי המטלות העומדים להערכה.
אמות המידה להערכה ידועות לתלמידים עוד לפני ההערכה.
אמות המידה להערכה נתונות למשא ומתן בין המורה לתלמידים.

תפקיד התלמידים
התלמידים לוקחים חלק פעיל בתהליך ההערכה.
התלמידים לומדים כיצד להציב לעצמם יעדים ולהעריך את התקדמותם.
התלמידים מקבלים מספיק זמן לחשוב על העבודה המוערכת ולשפר אותה.
לתלמידים ניתנות הזדמנויות להערכה עצמית ולהערכת עמיתים.