Home
 מה בעצם

הצעה
לתכנית לימודים
רב-תחומית
ורב-ממדית


מדריך למורה
+ ערכת יצירות אמנות

בבית הספר
היסודי הממלכתי


כתיבה: שרית רביד ותמר פלד
משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים,
התשס"א, מעלות ירושלים.
התכנית מיועדת להעשרת עולם הידע ומרחב התובנה של התלמידים,
להרחבת זוויות הראייה שלהם ולהכרת הייחודי בתופעות יום-יומיות.

מה בעצם? היא הצעה לתכנית לימודים רב-תחומית ורב-ממדית,
שאפשר ליישמה כמעט בכל נושא לימודי המקובל בתכנית הלימודים.
הרעיון לתכנית מתבסס על שתי תאוריות:
  תאוריית ההתבנות של פרופ' מ"ד כספי
  תאוריית ריבוי האינטליגנציות של פרופ' ה' גרדנר.

הסביבה הלימודית סביב למושג 'עצם' נבנית בהדרגה בתהליך דיאלוגי ורפלקטיבי בין המורה והתלמידים. לצד מוצגים מוחשיים שיובאו לכיתה (למשל חפץ אהוב או לא-אהוב, אוספים), מוצעים משאבי למידה רבים - טקסטים כתובים, חזותיים וצליליים, יצירות ספרות, יצירות אמנות, תצלומים, סרטים, יצירות מוזיקה ופריטי מידע.
כל אלה יכולים לשמש 'אתרים' במסלולי טיול בעולם העצמים. באינטראקציות מגוונות עם החומרים, עם עמיתים ועם המורה, יוכלו התלמידים לבנות לעצמם מסלולי טיול. טיולים אלה יכולים לשאת אופי רגשי, חקרני, ספרותי, אמנותי ועוד, והתלמידים מוזמנים לקשור קשרים בין הנושאים ובין ההתנסויות השונות כרצונם.
התכנית מציעה דגמים וכלי עזר לתכנון פעילויות שאפשר ליישם בכל הנושאים. לדוגמה: כלי עזר להרחבת מאגר הפעולות, דגמים לדיאלוג עם יצירת אמנות, דגם לפעילות חקרנית, דגם לרפלקציה.
החומרים, התכנים, הפעילויות והטיולים המוצעים בתכנית הם דוגמאות של התייחסויות לנושא. הם אינם בבחינת "כזה ראה וקדש", אלא הם קרש קפיצה להתייחסויות אחרות מצד מורים ותלמידים.

בערכת יצירות האמנות המתלווה למדריך יש ‎33 תמונות של יצירות אמנות המתייחסות לעצמים. היצירות נבחרו מתקופות שונות בתולדות האמנות, החל מהמאה ה - 12 לפני הספירה עד ימינו, וכולן מתארות עצמים.
אמנים שונים נתנו ביטוי לעצמים בדרכים מגוונות - ציור, פיסול, קולאז', הדפס, צילום וכדומה. היצירות משקפות זוויות ראייה שונות של אמנים המעידות על התייחסויות רב-ממדיות אל עצמים - אסתטית, אמנותית, חושית, שימושית, אקטואלית, אישית.

ניתן למצוא דוגמה ל"מה בעצם" באתר האינטרנט טיול עם מראההספר ניתן לרכישה בכל חנויות הספרים ברחבי הארץ.
כמו כן אפשר לפנות להוצאת "מעלות".
טלפון: 035614124
הוצאת "מעלות"
רח' קרליבך 29,
תל אביב, 67132


תאריך עדכון אחרון:01/09/03