education - חינוך  


תערוכה של אלי שמיר
מוזיאון תל אביב, יולי-אוגוסט 2009מה מראות המראות?
יום ספרות ילדים בין-מסלולי
במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
בירושלים


טיולי מראה
בבית הספר ע"ש זאב ז'בוטינסקי
בבית שמש


מאמר על "המראה בספרות ילדים"

המראה בעולם הקומיקס

חברות במראה

 
תגובות גולשים
(באתרים, בעיתונות
ובפורום)


פנייה לנושאי
תפקידים במערכת
החינוך


פתיחת האתר
27.11.2001


נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)