education - חינוך  תפקיד המורה

תפקיד המורה הוא להיות שותף ומלווה בתהליך הלימוד. המורה אינו רק בחזקת מלמד אלא גם במעמד של לומד. הוא איננו אמור להיות מומחה בכל תחומי הדעת הכלולים בתכנית "מה בעצם?", והוא יכול ללמוד נושאים חדשים יחד עם הילדים. לעומת זאת המורה הוא מומחה לתהליכי למידה, לכן הוא יכול לסייע להתפתחות התלמידים, תוך שהוא מרחיב את "טווח ההתפתחות הקרובה" ‎1 של כל אחד ואחת מהם (ויגוצקי, ‎1978).
לוין ונבו (תש"ס - ‎2000) רואות את המורה כמלווה תהליך של הבניה-מחדש בלמידה שלו ושל תלמידיו, כלומר, תהליך אישי פעיל, פנימי וסמוי, המושפע מאינטראקציות של הלומד עם הסביבה.
יש תלמידים הזקוקים להדרכה ולתיווך מתמשך, ויש תלמידים עצמאיים ואוטונומיים (בעלי הכוונה עצמית).

חשוב שהמורה יזמן לתלמידים פעילויות ברמות תפקוד שונות (כספי, ‎1985). רמות התפקוד באות לידי ביטוי אצל כל אדם בשלבים שונים של חייו ובביצוע פעילויות שונות.
כאשר אדם פועל על פי הנחיות ואינו משלב חשיבה עצמית בפעילות הרי הוא פועל ככדור משחק. לדוגמה: העתקה מהלוח, קבלת קלפים במשחק, שליחויות שונות כמו: "לך תביא"... וכד'.
כאשר אדם מגיע לשליטה במיומנות כלשהי, הרי הוא פועל כרובוט. לדוגמה: מיומנות רכיבה על אופניים, מיומנות הפעלת המחשב, מיומנות שחייה וכד'.
כאשר אדם מחקה דגם נתון ומבצע אותו על פי מה שלמד, הרי הוא בבחינת שוליה. לדוגמה: הכנת משחק חדש על פי דגם נתון, כתיבת שיר על פי תבנית מוכרת.
כאשר אדם בוחר, יוזם, שואל, מקבל אחריות, מיישם ומעריך, הוא מתפקד ברמת מומחה.
כאשר אדם יוצר יצירה חדשה הוא מתפקד ברמת יוצר.

כאשר אדם חושב באופן רפלקטיבי, בודק מושגים, מציע רעיונות לפעילות נוספת או ליצירת קשרים חדשים, הוא משלב כמה רמות תפקוד ופועל כמומחה.
המורה מתפקד ברמות אלה בתפקודיו השונים הן בחייו האישיים והן בתפקודו המקצועי.
למשל, הוא נוהג ברכבו כרובוט, הוא לומד ריקודי עם כשוליה, והוא מתפקד ברמת מומחה כאשר הוא מתווך, מסייע לתלמידיו, ובמידת הצורך, פותח לפניהם הזדמנויות, מעודד את התלמידים לחשוב באופן רפלקטיבי, לבדוק מושגים, ומציע להם רעיונות לפעילות נוספת או ליצירת קשרים חדשים.

האינטראקציה בין המורה והתלמידים מביאה כל אחד ואחת מהם לידי התבנוּת בתהליך למידה משמעותי. תהליך הלמידה הוא דינמי ומשתנה על פי תהליכי החשיבה המתרחשים, על פי מידת היצירתיות של המשתתפים, על פי האינטראקציה המתרחשת בין המבוגר והילד ובין הילדים לבין עצמם. כל אלה מזינים את הרפלקציה, הבודקת את התהליכים - לפני, בתוך ואחרי - ומגרה להזדמנויות חדשות של למידה, חשיבה ויצירה.

1. המושג "טווח ההתפתחות הקרובה" עניינו בפער שבין רמת ההתפתחות האקטואלית (בפועל), המתבטאת בפתרון בעיות באופן עצמאי, לבין רמת ההתפתחות הפוטנציאלית (בכוח), המתבטאת בפתרון בעיות בהדרכת מבוגר או בשיתוף פעולה עם חברים.


נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)