Home
  education - חינוך

עקרונות ודרכים בחיבור מדריך למורה בביולוגיה כאמצעי
להעברת מסרים ומידע למורים


אבולעפיה נעה , גיליון 18

תקציר המאמר


חומרי למידה בביולוגיה לבית הספר העל-יסודי כוללים על פי רוב הדרכה כתובה למורה ("מדריך למורה" - מד"ל). השאלה מה לכלול בהדרכה הכתובה ואיך לעשותה רלוונטית לעבודתו של המורה, מעסיקה מְפתחים של חומרי למידה. אף שמקובל לכתוב מדריך למורה לספרי לימוד בביולוגיה, לא קיימת הסכמה לגבי התכנים שיש לשלב בו. בעבר נעשו מחקרים ספורים שהתייחסו להדרכה הכתובה בכלל, אך חסרות הנחיות שעשויות לסייע למפתחים במשימתם (Shkedi, 1998; Shkedi, 1995; Dreyfus et al., 1979 בלברג 1976;Stanko, 1967 ). המד"ל צריך לכלול מרכיבים שיסייעו בהוראה וייתפסו על ידי המורה כרלוונטיים לעבודתו. המד"ל צריך להיכתב בצורה מושכת; רק אז הוא ישמש בהצלחה כלי תכנון בידי המורה.

מאמר זה מנסה לאתר את הצרכים והציפיות של מורים ומפתחי חומרי למידה ממד"ל ומציע דגם למד"ל המלווה חומרי לימוד בביולוגיה. במאמר מבוא תאורטי קצר, ובו תיאור מחקרים שעסקו במד"ל וכן מחקרים אחרים ובסיסים תאורטיים שיש להם זיקה למד"ל. המאמר מציג את עיקר ממצאי המחקר. אלה, נוסף לממצאים ומסקנות ממחקרים אחרים, היוו בסיס לדגם המד"ל המובא בסוף המאמר.