Home
  education - חינוך

מקומו של המשחק בחינוך


שולה יונה, רוני אבירם, גיליון ‏11

תקציר המאמר

המאמר פותח בהבחנה בין שלוש דעות לגבי טבעו של המשחק בכלל
ותפקידיהן בתחום החינוכי: "ההומניסטי", "האוטיליטרי" ו"האינטגרטיבי".
הדעה הראשונה רואה את המשחק כפעילות לשם עצמה, ולכן היא פסגת חיי
האדם והחינוך. הדעה השנייה רואה את המשחק כשם כולל למערכת
אסטרטגיות המשרתות מטרות חיצוניות (בתחום החינוך, אלה הן בדרך כלל
מטרות דידקטיות). השלישית משקפת ניסיון לשלב בין שתי הדעות הקודמות.

בהמשך המאמר מתואר בהרחבה מכשיר להבחנה בין הביטוי התאורטי
והביטוי המעשי של דעות אלה, המאופיינים, רובם, כמשתייכים לגישה
האוטיליטרית ולזו האינטגרטיבית. בסיום באה המלצה להגביר את כוחה של
הגישה ההומניסטית בבתי הספר בני זמננו.