Home
  education - חינוך

שיטת האירועים והפצת תכניות לימודים


ברנדה בקון, גיליון ‏10

תקציר המאמר

המאמר מציע לשלב את שיטת האירועים בסדנאות המציגות למורים תכניות
לימודים חדשות, משום ששיטה זו מטפלת ברבים מן ההיבטים הבעייתיים
של יישום תכניות לימודים. מורים, המהרהרים באירוע, לומדים לצפות
מראש מצבים בעייתיים העלולים להתעורר בכיתותיהם בעת הצגתם של
חומרי לימוד חדשים ו/או שיטות הוראה חדשות. קריאה על מעשיהם של
מורים ותלמידים, המוצגים בסיפורים מפורטים ודרמתיים, מאפשרת למורים
לרכוש ידע מועיל באמצעות חוויה עקיפה, ודיונים על האירוע יכולים להציע
דרכים שונות להתמודד עם הבעיה.

האירועים צריכים להתבסס על ניסיון מעשי של מורים. כדי להקים מאגר
אירועים, כינס מחבר המאמר סדנה באגף לתכניות לימודים של משרד החינוך
והתרבות. שבעה מורים שהנהיגו בכיתותיהם בשנה הקודמת ספר לימוד חדש
בהיסטוריה, למדו להכיר את הבסיס ההגיוני של שיטת האירועים. לאחר מכן
כתב כל מורה אירוע המבוסס על אחת הבעיות שנתקל בהן בהוראת
ההיסטוריה בשנה שעברה. אחרי קבלת היזון חוזר ממרכז הסדנה ומן
המשתתפים האחרים, המורים שכתבו את האירועים. אפשר להשתמש
באירועים אלה בסדנאות המכינות מורים להנהיג ספרים חדשים בכיתותיהם.
אך יש להם גם שימוש נוסף: כיוון שהאירועים משקפים בעיות כלליות של
הוראה, ולא רק בעיות הקשורות במפורש להנהגת ספרים חדשים, אפשר
להשתמש בהם כמסגרת נוספת בהכשרת מורים.