Home
  education - חינוך

ראשומון בהפעלת תכניות לימודים


מרים בן פרץ, שפרה שיינמן, גיליון ‏5, תשמ"ז, ‏1987

תקציר המאמר

ארבעה חקרי אירועים ביישום תכניות לימודים נבחנים במאמר שלפנינו כדי
לגלות נקודות זהות העשויות לשפוך אור על התהליך המורכב של שינוי חינוכי
בחברה המודרנית. חקרי האירועים מתייחסים לתכניות הלימודים המיושמות
בארבעה הקשרים חינוכיים:
תכנית לימודים בגאוגרפיה לבתי הספר היסודיים.
תכנית לימודים בהיסטוריה למוסדות עליית הנוער.
תכנית לימודים לאחיות הלומדות תוך כדי עבודה.
תכנית חינוכית לשיפור מיומנויות הניהול במפעלי תעשייה.
התחומים העיקריים לזיהוי קווי דמיון היו אלה:
תהליך הפצתה של תכנית הלימודים.
תהליך הכשרתם של מיישמי התכנית.
שביעות רצונם של המיישמים.


זוהו קווי הדמיון הבאים:
הפצתן של תכניות לימודים חדשניות היא מוגבלת, פרט למקרים שבהם
התקשורת בין מפתחי תכנית הלימודים ובין המיישמים עצמם היא
תהליך מפותח מאד ומתמשך.
הכשרת המיישמים ומעורבותם בקביעת החלטות בעניין תכנית
הלימודים כמשתמשים-מפתחים היא, במרבית המקרים, תהליך מקרי
וחלקי.
משתתפים ביישומן של תכניות לימודים חדשניות נוטים לבטא רמות
גבוהות של שביעות רצון, למרות ששביעות רצון זו מוגדרת בדרכים
שונות.
הפער הבולט בתקשורת מוגדר כ"תסמונת ראשומון", במילים אחרות - מצב
שבו כל משתתף רואה אותם הנתונים באופן שונה.