Home
  education - חינוך

השימוש במבחן לתלמידים בהשתלמות מורים לקראת הפעלת
תכנית לימודים חדשה


אברהם בלום, משה אזנקוט, גיליון ‏5, תשמ"ז, ‏1987

תקציר המאמר

בעת הניסוי בשטח של יחידת לימודים חדשה, "הבה נגדל צמחים", יחידה
הכלולה בתכנית הלימודים בחקלאות ולימודי סביבה לחטיבות הביניים,
פותח מבחן הישגים. המבחן התבסס על משפט מיפוי , שהתמקד בהיבטים
האופייניים ליחידת הלימוד החדשה שעיקרה ניסויי שדה שהתלמידים
מבצעים. יזמה זו הייתה בגדר חידוש למורים, ולכן העברנו את המבחן גם
למורים שהשתתפו בקורס ההכשרה תוך כדי ההוראה, לפני הקורס ואחריו.
התוצאות הושוו לאלה של התלמידים (לפני ואחרי שלמדו את יחידת הלימוד).
התוצאות הראו שנוהל כזה (של מבחן הישגים) יכול להשיג חמישה יעדים
הקשורים להכשרת מורים: לפני קורס ההכשרה אפשר להשתמש למטרות
אלה:
‏1. לבחון את מיומנויות המחקר הספציפיות של מורים הבאים להשתתף
    בקורס;
‏2. לחלק את המורים לקבוצות עבודה על פי רמת המיומנויות שלהם;
‏3. להציג להם בצורה יעילה את הנושאים שאתם יתמודדו בקורס ההכשרה.
בתום הקורס אפשר להשתמש במבחן ההישגים למטרות אלה:
‏1."מבחן-אחרי", שיאפשר להעריך את ההתקדמות שנעשתה במהלך קורס
    ההכשרה;
‏2. מבחן כעבור שנה או שנתיים, שיראה אם ההישגים השתפרו בזכות הניסיון
    שהצטבר, או פחת כי לא נעשה שימוש במיומנויות שנרכשו.

הממצאים גם שבו ואישרו כי יש לקיים הכשרה למורים תוך כדי ההוראה עם
הכנסתה של תכנית לימודים חדשה התובעת מיומנויות אינטלקטואליות
חדשות.