Home
  education - חינוך

מאפיינים של קליפה ללומדה נבונה


יהודית דורי, דוב דורי, ג'רום מ' יוכים, גיליון ‏8

תקציר המאמר

קליפה של לומדה נבונה מורכבת מארבע מודולות: מומחיות, למידה, דגם
תלמיד והיסק. מודולת המומחיות מטפלת בידע התחום, מודולת הלמידה
מורכבת מאסטרטגיות למידה, ממאפייני התלמיד ומכללי האבחון. מודולת
דגם התלמיד מטפלת בהיסטוריית הביצוע של התלמיד-הפרט ובקשיי הלמידה
שלו וצרכיו. מודולת ההיסק מעבדת קלט מן התלמיד, מפענחת אותו ומפנה
את התלמיד לנתיב הלמידה המתאים ביותר להתקדמותו. כדי לבנות מערכת
כזו, יש צורך להגדיר ולנתח את המאפיינים של מורה אנושי ושל תלמיד.

פיתחנו כמה מודולות קליפה של לומדה נבונה בתחומי הפיזיולוגיה האנושית
והכימיה. צברנו ניסיון באסטרטגיות הלמידה והאבחון של מודולות אלה על
ידי שימוש בגרף מעקב אחר מעבר כרטיסים (Card Traversal Graph) -
מכשיר הערכה אוטומטי הבנוי לתוך הלומדה והבוחן את הסדר ואת משך
הזמן שבהם כל תלמיד מתבונן בדפים. חקירה מובנית ומבחני אבחון קובעים
את הנושאים המדויקים שהתלמיד נזקק בהם לבחינה נוספת.