Home
  education - חינוך

השימוש בטכניקה של ניתוח עיסוקים לשם הערכת תכניות לימודים ועדכונן


רינה דורון ואמנון פישקין, גיליון ‏6

תקציר המאמר

המאמר מציג את השימוש בטכניקות ניתוח להערכה ולבדיקת העדכניות של
תכניות לימודים להנדסאי חשמל ולטכנאי חשמל.

בשנת ‏1986 נעשה בישראל סקר, הכולל מדגם של חמישה עשר מפעלי
אלקטרוניקה. כתשעים הנדסאים, טכנאים ומנהליהם רואיינו על אודות
תפקידיהם, מעמדם, המטלות שהם מבצעים ותחומי אחריותם בתעשייה
האלקטרונית.

הריאיון גם כלל שאלות על הרלוונטיות של נושאי תכנית הלימודים במכללות.

הבדיקה העלתה את הממצאים הבאים:
התפקידים המוטלים על הנדסאים וטכנאים בתעשייה האלקטרונית
דומים מאוד, אך אין להסיק מכך שאין ביניהם הבדלים של ממש ברמה
המקצועית.
.1
מרבית הנושאים בתכנית הלימודים הנוכחית נמצאו חשובים להכשרתם
של שני סוגי העובדים.
.2
הומלץ להאריך את משך הלימודים בנושאי המערכות האלקטרוניות
והמכשור החדיש, למשל אוסילוסקופים חדשים, בקרה ממוחשבת, ציוד
לבדיקה, תקשורת דיגיטלית וכיוצא באלה.
.3
יש להגדיל את משקלם של הנושאים הבאים בתכנית הלימודים: יכולת
למידה העצמית; יזמה ויצירתיות; הכרות עם טכניקות עכשוויות
בתעשייה ועוד.
.4